Information om integritetspolicy
Information om integritetspolicy
 
New Carlson Rezidor Hotel Group Privacy Policy - Effective April 1, 2015

New Carlson Rezidor Hotel Group Ad and Cookie Policy - Effective April 1, 2015

Sekretesspolicy – vanliga frågor
Giltig fr.o.m. 28 oktober 2007
Uppdaterad: 1 januari 2015

Vi värnar om sekretessen.
Carlson Hotels, Inc. (samt dotterbolag, ”Carlson Hotels”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), ett dotterbolag till Carlson, Inc. (“Carlson”) följer USA:s handelsdepartements Safe Harbor-ramverk mellan USA och EU samt Schweiz beträffande insamling, användning och arkivering av personuppgifter från EU:s medlemsländer och Schweiz. Carlson har intygat att vi följer Safe Harbor-ramverkets sekretessprinciper för upplysning, urval, vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, tillgång och hävdande. Se http://www.export.gov/safeharbor/ för vidare information om Safe Harbor-programmet och för att se intyget för Carlson.  

Vad omfattar policyn.
Godkännande av denna policy.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Geolokaliseringsdata
Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn.
Användning av personuppgifter.
Dina valmöjligheter i samband med vår användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte.
Delar vi gästernas personuppgifter med andra?
Skydd av dina personuppgifter.
Tillgång till dina personuppgifter.
Överföring av personuppgifter utanför landets gränser.
Webbteknik som används för insamling av information om kunderna.
Ändringar till denna policy
Kontaktinformation (vid frågor eller problem som rör integritetsrutinerna).

Vad omfattar policyn.
Denna sekretesspolicy för gäster (”policyn”) beskriver hur Carlson samlar in, använder, delar och skyddar dess gästers personuppgifter när de besöker eller använder våra webbplatser, mobilwebbplatser och mobilapplikation (gemensamt benämnda “platser och applikationer”). Med ”personuppgifter” avses registrerad/arkiverad information oavsett format som identifierar gästen som person, antingen på egen hand eller i kombination med andra uppgifter som vi har tillgång till.

Denna policy omfattar inte rutinerna på företag eller webbplatser som vi inte äger eller är huvuddelägare i, ej heller personer som inte är anställda av oss eller arbetar under vår ledning. Många av hotellen Radisson Blu®, Radisson®, Country Inns & Suites By CarlsonSM, Park Inn® by Radisson och Park Plaza® (gemensamt benämnda “Carlson Hotels”-hotellen) ägs och drivs av oberoende franchisetagare. Denna policy omfattar inte våra franchisetagares sekretessrutiner. När gäster lämnar personuppgifter direkt till någon av franchisetagarna gäller franchisetagarens egen sekretesspolicy. Observera dock att vi kräver att franchisetagarna har en sekretesspolicy som ligger i linje med våra integritetsåtaganden och uppfyller alla gällande lagar om integritets- och dataskydd, även om detta inte hindrar att enskilda franchisetagares sekretesspolicy kan skilja sig från denna policy. Observera även att denna policy inte gäller för Club Carlson for Business-programmet. Sekretesspolicyn för Club Carlson for Business finns på clubcarlson.com under fliken Business.

Våra platser och applikationer kan vidare innehålla länkar till andra webbplatser vars sekretesspolicy skiljer sig från Carlson Hotels. I vissa fall kan det hända att länkar leder till webbplatser där våra varumärken förekommer trots att innehållet på webbplatsen tillhandahålls av en utomstående part. Om du skickar in personuppgifter från en sådan webbplats är det denna parts sekretesspolicy som gäller och du bör sätta dig in i den.

Godkännande av denna policy.
Denna policy ingår i de villkor som reglerar användningen av våra tjänster. Genom att använda våra platser och applikationer, den centrala bokningstjänsten eller genom att övernatta på ett Carlson Hotels-hotell eller bli medlem i något av våra program, inklusive Club CarlsonSM-programmet, godtar du villkoren i denna policy.

Tillbaka till början

Vilka personuppgifter samlar vi in?
 • Vi samlar in transaktionsdata (såsom namn, e-postadress, telefonnummer, bokningsinformation) såväl som information som gästerna tillhandahåller genom aktiva handlingar, t.ex. vid bokningar via vår centrala bokningstjänst, vistelser på Carlson Hotels hotell, medlemskap i Club Carlson eller ändringar av den personliga profilen.
 • Det kan hända att vi ingår strategiska samarbeten med företag (våra ”strategiska samarbetspartner”) som tillhandahåller produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du deltar i något av dessa program kan det hända att våra strategiska partners skickar dina personuppgifter till oss som ett led i det strategiska samarbetet.
 • Vi samlar in personlig information om våra gäster från offentliga källor och från andra företag som har rätten att dela den informationen med oss.
 • Om du tillhandahåller personuppgifter om andra, t.ex. genom funktionen ”Skicka till en vän”, eller om andra förser oss med uppgifter om dig kommer denna information endast att användas för det specifika ändamål som den tillhandahålls för. Vi sparar inte denna information.
 • När du använder våra platser och applikationer kan vi samla in det unika id-numret för din enhet, ditt operativsystem och applikationsversion.
Tillbaka till början

Geolokaliseringsdata 
I anslutning till din användning av våra platser och applikationer kan vi samla in din platsbaserade information i syfte att lokalisera ett hotell eller intressanta sevärdheter som du söker efter i ditt område eller efter karttjänster. Vi kommer endast att dela den här informationen med din kartleverantör i det enda syftet att erbjuda dig tjänsten. Om du inte längre vill tillåta oss att få åtkomst till din geolokaliseringsdata kan du stänga av den på enhetsnivå.

Tillbaka till början

Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn.
Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat personlig information till oss, var god och kontakta oss så att vi kan identifiera och ta bort ditt barns personliga information.

Tillbaka till början

Användning av personuppgifter.
Vi använder din personliga information:

 • att tillhandahålla information, program, produkter och tjänster som efterfrågas
 • att göra gästernas vistelser på Carlson Hotels-hotell mer personliga och minnesvärda
 • för att stödja funktioner och anpassa layout och innehåll på våra platser och applikationer så att de matchar dina behov, intressen och preferenser;
 • att skicka ut kampanjmeddelanden och specialerbjudanden i enlighet med gästernas integritetsinställningar
 • utav säkerhetsskäl och för att undvika bedrägerier
 • för att bättre förstå våra gäster och hur de använder våra platser och applikationer,
 • för att förbättra våra program, tjänster och platser och applikationer samt
 • för att bättre marknadsföra våra program och tjänster.

Tillbaka till början

Dina valmöjligheter i samband med vår användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte.
Du kan välja om du vill ta emot marknadsföringsutskick från oss och du kan när som helst ändra integritetsinställningarna.

Integritetsinställningarna är förinställda på den grundläggande nivån, vilken lyder som följer:

Ja, jag vill ha uppdateringar, nyheter och specialerbjudanden från Club Carlson och Carlson Rezidor-hotell.

Du kommer att få marknadsföringsutskick och specialerbjudanden från Carlson Hotels, dess varumärken och Club Carlson. Observera att du när som helst kan ändra sekretessinställningarna i onlineprofilen eller genom att kontakta oss. Vi uppdaterar inställningarna inom tio arbetsdagar efter det att din begäran kommit oss till handa.

Om du inte vill ha våra kampanjutskick kommer vi inte att skicka ut rena reklam- och kampanjmeddelanden och inte heller lämna ut dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till andra företag. Det kan emellertid hända att vi alltjämt kontaktar dig för kundundersökningar och administrativa ändamål, t.ex. för att bekräfta bokningar eller transaktioner, informera om kontostatus eller be dig uppdatera onlineprofilen.

Om du inte längre vill ha administrativa meddelanden från oss kontaktar du oss för att avsluta kontot.

Tillbaka till början

Delar vi gästerna personuppgifter med andra?
Vi kan dela dina personuppgifter på följande sätt:

 • Vi delar gästernas personuppgifter med andra Carlson-hotellkedjor för användning i enlighet med denna policy.
 • Vi delar gästers personuppgifter med Carlson Hotels hotell, strategiska partner och/eller tjänsteleverantörer i syfte att tillhandahålla den information samt de produkter och tjänster som de efterfrågar eller för att göra gästernas vistelser mer personliga och minnesvärda.
 • Vi delar gästernas personuppgifter med företag som utför tjänster å våra vägnar, såsom företag som tillhandahåller programhanteringstjänster, marknadsföringsstöd och support för den tekniska infrastrukturen.

Våra tjänsteleverantörer, strategiska partners och Carlson Hotels-hotell är bundna enligt avtal att endast använda de personuppgifter som vi delar med dem för de begränsade syften för vilka vi tillhandahåller dem samt att vidta rimliga åtgärder för att skydda personuppgifterna och värna om deras integritet. De får inte använda eller sprida dina personuppgifter på ett sätt som skulle vara oförenligt med våra löften till dig, och de måste följa alla gällande datasekretess- och dataskyddslagar.

Vi äger rätt att överföra gästernas personuppgifter till en annan fysisk eller juridisk person som förvärvar aktierna eller en majoritet av alla tillgångar i Carlson eller Carlson Hotels, något av dess dotterbolag eller någon av dess verksamhetsdivisioner, exempelvis i samband med en försäljning, sammanslagning eller omorganisation, insolvens, upplösning eller likvidation. I händelse av en sådan överföring omfattas alltjämt den förvärvande fysiska eller juridiska personens användning av personuppgifterna av denna policy.

Det finns andra begränsade omständigheter under vilka vi äger rätt att lämna ut eller överföra personuppgifter till tredje part, inklusive tillfällen då vi bedömer att ett utlämnande är nödvändigt för att följa lagar, regler, domstolsutslag eller ålägganden; för att samarbeta med polis eller andra myndigheters undersökningar; för att förhindra eller undersöka eventuella brott såsom bedrägeri eller identitetsstöld eller för att skydda gäster, Carlson, Carlson Hotels, Carlson Hotels-hotell eller dess eller deras närstående bolag, dotterbolag, anställda eller representanter eller allmänheten såväl som deras lagstadgade rättigheter och egendom.

Tillbaka till början

Skydd av dina personuppgifter.
Vi implementerar lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning. När du anger ditt kreditkortsnummer på den här webbplatsen (på relevant plats) är webbplatsen SSL-krypterad. När vi överför geolokaliseringsdata till och från våra mobilapplikationer till våra servrar använder vi SSL-kryptering.

Tillbaka till början

Tillgång till dina personuppgifter.
Du kan när som helst uppdatera, radera eller korrigera informationen på kontot genom att logga in i onlineprofilen eller kontakta oss. Kontakta oss om du har fler frågor. När du kontaktar oss kan det hända att du blir ombedd att bekräfta din identitet. Vi besvarar din förfrågan inom 30 dagar och under alla omständigheter inom den tidsperiod som föreskrivs av tillämplig lagstiftning. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller avslå din förfrågan/begäran om vi inte kan bekräfta din identitet eller om den involverar utlämnande av konfidentiell eller känslig information eller på annat sätt är förbjuden enligt gällande lag.

Vi kommer att behålla din information så länge som ditt konto är aktivt eller som behövs för att erbjuda dig tjänster. Om du vill avsluta ditt konto eller önskar att vi inte längre använder din information för att erbjuda dig tjänster kontaktar du oss. Vi kommer att behålla och använda din information som är nödvändig för att uppfylla våra lagliga plikter, lösa tvister och stärka våra avtal.

Tillbaka till början

Överföring av dina personuppgifter utanför landets gränser.
Databaserna för våra platser och applikationer ligger för närvarande på servrar i USA, men vi förbehåller oss rätten att emellanåt använda extrafaciliteter utanför USA. Olika länder har olika lagar om dataskydd, och vissa länder tillhandahåller mer skydd än andra. För den händelse att vi överför personuppgifter från ett land till ett annat vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda de berörda personernas integritet och personuppgifter. Genom att använda våra platser och applikationer, delta i våra program, eller bo på Carlson Hotels-hotell, samtycker du till överföring av dina personuppgifter till andra länder i världen i enlighet med villkoren i denna policy.

Tillbaka till början

Webbtekniker vi använder för att samla in information om dig
När du besöker en av våra webbplatser kan vi använda följande webbtekniker för att samla in följande typer av information:

 • Webbläsare: Vi samlar in information som skickas automatiskt till oss från användarens webbläsare när han/hon går in på våra platser och applikationer. Denna information omfattar vanligtvis ip-adressen till internetleverantören och vilken typ av operativsystem och webbläsare som finns installerat på datorn.
 • Sessions-cookies och beständiga cookies: En cookie är en liten textfil som placeras på din dators hårddisk av en webbserver. Med förbehåll till din webbläsares inställningar samlar vi in information med cookies. Vi kan använda “sessions-cookies” eller “beständiga cookies”. Vi använder sessioncookies för att tilldela ett slumpmässigt genererat och unikt ID-nummer till din dator varje gång du besöker någon av våra platser och applikationer. Dessa är nödvändiga för din användning av vissa interaktiva element på våra platser och applikationer, till exempel kontaktformulär och inloggning och anses nödvändiga för användningen av platserna och applikationerna. En sessions-cookie upphör att gälla när du stänger din webbläsare. Vårt syfte med sessionscookies är att understödja platsernas och applikationernas funktioner och på så sätt få information om vilka sidor besökarna går in på, vilka länkar de klickar på och hur länge de stannar på varje sida. Ibland använder vi även beständiga cookies. Dessa cookies förfaller inte omedelbart efter att du stänger din webbläsare, men finns kvar på din dator tills de löper ut efter en viss tidsperiod eller om du tar bort dem. Varje gång du besöker någon av våra platser och applikationer kommer vår webbserver att känna igen den permanenta cookien på din dators hårddisk. Genom att tilldela din dator ett permanent, unikt id-nummer kan vi skapa en databas med dina tidigare val och preferenser. Vid tillfällen då det normalt är nödvändigt att samla in information om sådana val och önskemål på nytt tillhandahålls på så sätt den efterfrågade informationen automatiskt, vilket sparar tid och möda. Genom att tilldela besökarnas datorer eller mobila enhet en permanent, unik identifieringsfunktion kan vi även skaffa oss en mer rättvisande bild av hur många personer som besöker våra platser och applikationer, hur ofta de återvänder, hur deras användning av platserna och applikationerna eventuellt varierar över tid samt bilda oss en god uppfattning om hur slagkraftiga våra kampanjer är. Denna information avslöjar dock inte dina personuppgifter; den avslöjar endast vissa webbaktiviteter som har gjorts på din dator. Om du går in på våra platser och applikationer via ett e-postmeddelande som vi skickat eller om du har skapat en användaridentitet under något av dina besök kan den information som erhålls genom cookies, från vår egen eller någon av våra utomstående parters tjänsteleverantör, kopplas till information i våra register som identifierar dig personligen.
 • Webb-beacons: Sidorna på våra platser och applikationer kan innehålla elektroniska bilder som kallas ”web beacons”, (webbfyrar) som ibland även kallas ”single-pixel gifs” eller ”clear gifs”. Vi använder dessa webbfyrar för att lära oss mer om hur besökare använder våra platser och applikationer och för att mäta effektiviteten i våra annonskampanjer. Vi kan också inkludera webb-beacons i våra e-postmeddelanden för att kunna fastställa om meddelanden har öppnats och hanterats. Information som erhållits via webb-beacons kan emellanåt kombineras med andra uppgifter som identifierar dig personligen.
 • Analys: Vi använder tredje parts-analys, som skapar ett antal första part-cookies, som ger oss garantin att vi ska kunna registrera efterföljande besök på våra platser och applikationer som tillhörande samma (unika) besökare, och även för att visa oss hur du hittade oss. Dessutom använder vi mobil analysprogramvara så att vi bättre kan förstå funktionen i vår mobilprogramvara på din telefon. Programvaran kan registrera information som hur ofta du använder mobilapplikationen, de händelser som inträffar i applikationen, sammansatt användning, prestandainformation och var applikationen hämtades från. Vi länkar inte informationen vi lagrar i analysprogramvaran till några personuppgifter du skickar i mobilapplikationen.
 • Tredje part-cookies: Tredje part-cookies är cookies som har skapats av våra partner, ibland kan vi också bädda in externt innehåll från andra tredje part-webbplatser inom våra platser och applikationer. Dessa tredje part-cookies är specifika för den tredje partens domän och därmed kan uppgifterna som finns i dem endast ses och hanteras av tredje part. Våra strategiska partner kan ge oss sammansatt information som samlats in genom cookies för att vi ska kunna lära oss mer om relaterade annons- och marknadsföringsaktiviteter och för ansträngningar i beteende- och om-målanpassning för plats. Användning av cookies från tredje part täcks inte av denna policy och vi har inte åtkomst eller kontroll över dessa cookies. Notera att det här gör att du inte kommer att få målanpassade annonser från oss eller andra medverkande annonsörer. Om du väljer bort detta kan du fortsätta att få online-annonser från oss, men dessa annonser kanske inte är relevanta för dig.
 • Funktioner och widgets för sociala medier: Våra platser och applikationer kan innefatta vissa funktioner för sociala medier, såsom Facebooks “Gilla”-knapp och widgets för sociala medier, såsom “Dela”-knappen eller interaktiva miniprogram som körs inom våra platser och applikationer. Dessa funktioner och widgets kan samla in din IP-adress, sidan du besöker på vår webbplats samt placera en cookie för att aktivera funktionen eller få den att fungera på rätt sätt. Funktioner eller widgets för sociala medier hyses antingen av tredje part eller direkt inom våra platser och applikationer. Dina interaktioner med dessa funktioner och widgets styrs av sekretesspolicyn för det företag som hyser dem.

Läs mer om de olika sätt som vi använder den insamlade informationen på.

Tillbaka till början

Förändringar i den här policyn

 • Denna policy kan utökas eller ändras genom integritetsmeddelanden som tillhandahålls när vi samlar in specifika personuppgifter. Vi förbehåller oss vidare rätten att efter eget gottfinnande när som helst göra ändringar i denna policy. Varsel i samband med ändringar av denna policy varierar beroende på förändringens omfattning.
 • Vi underrättar dig om väsentliga ändringar av policyn via den e-postadress som du senast angav samt genom att publicera ett meddelande med information om vad som har ändrats på startsidan på var och en av våra platser och applikationer och i början av den reviderade policyn i minst 30 dagar efter ikraftträdandedatumet. Sådana betydande ändringar i policyn träder i kraft den dag som anges i meddelandet till dig. Om inte något datum för ändringen anges sker den 30 dagar efter att du har fått meddelandet. Observera att du själv ansvarar för att kontaktinformationen är uppdaterad genom att själv gå in i onlineprofilen och göra ändringar i tillämpliga fall. Det meddelande som vi skickar till den senaste angivna e-postadressen utgör meddelandet om verkställighet för de förändringar som beskrivs i meddelandet. Om du inte tillhandahåller en aktuell e-postadress vilar ansvaret på dig att kontrollera våra platser och applikationer med avseende på förändringar av denna sekretesspolicy.
 • Om vi endast gör små ändringar i policyn ersätts nuvarande policy med den nya och vi lägger till ett nytt giltighetsdatum högst upp i policyn i minst 30 dagar efter att datumet har ändrats, så att du vet vad som har ändrats. Mindre förändringar inkluderar till exempel ändringar i vår kontaktinformation eller exemplen i ett avsnitt av denna policy.
 • Om du fortsätter övernatta på Carlson Hotels-hotell, vara medlem i våra program och använda våra platser och applikationer efter ett sådant meddelande anses du ha godtagit ändringarna i denna policy. Om du inte godtar ändringarna av policyn måste du meddela oss detta så att vi kan avsluta kontot.

Tillbaka till början

Kontaktinformation (vid frågor om eller problem som rör sekretessrutinerna)

Du kan kontakta oss genom att skriva till:
Carlson Hotels Customer Service
11340 Blondo Street
Omaha, NE 68164, USA

eller genom att skicka e-post till: privacy@radisson.com.

Du kan även ringa på: +1 (800) 615 7253 i USA och Kanada. Vi besvarar din förfrågan inom 30 dagar och under alla omständigheter inom den tidsperiod som föreskrivs av tillämplig lagstiftning.

Om du har frågor gällande vår efterlevnad av Safe Harbor-principerna för USA och EU kan du kontakta American Arbitration Association International Centre for Dispute Resolution på http://go.adr.org/safeharbor.

Tillbaka till början