Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden
Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

LÆS VENLIGST NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG GRUNDIGT IGENNEM INDEN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE. Ved at bruge denne hjemmeside, mobile app eller platform ("Hjemmesiden") tilkendegiver du din accept af nærværende vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden "Vilkår og betingelser") og Carlson Hotels, Inc. fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitik"). Såfremt du ikke er indforstået med nærværende vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik, frabedes du at bruge hjemmesiden.

Denne hjemmeside er ejet og administreret af Carlson Hotels, Inc. ("Carlson Hotels"). Carlson Hotels kan når som helst ændre nærværende vilkår og betingelser. Fortsat anvendelse af denne hjemmeside vil være ensbetydende med din accept af disse ændringer, og du vil overholde samtlige gældende love og bestemmelser. Materialerne på denne side er beskyttet af lov, herunder, men ikke begrænset til, USA's copyrightlovgivning og internationale traktater. Yderligere vilkår og betingelser gælder for hotelreservationer.

Anvendelse af hjemmeside
Du må kun benytte denne hjemmeside, hvis du er mindst 18 år gammel og kan indgå retsgyldige kontrakter (vores hjemmeside må ikke benyttes af mindreårige). Når du benytter denne hjemmeside, står du samtidig inde for, at du er mindst 18 år gammel. Alt materiale på denne hjemmeside er udelukkende beregnet til information. Noget af materialet og visse oplysninger på denne hjemmeside stammer muligvis fra franchisetagere, som selv er ansvarlige for de gældende regler og procedurer på deres respektive hoteller.

Restriktioner for anvendelse
Indholdet på denne hjemmeside, såsom tekst, grafik, billeder, fotografier, illustrationer, varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, oplysninger indhentet fra Carlson Hotels licensgivere og andre materialer, ("Indhold") er ophavsretligt beskyttet i henhold til både USA's og udenlandske love. Carlson Hotels bevarer retten til indholdet. Enhver anvendelse af indholdet, der ikke er udtrykkeligt tilladt i nærværende vilkår og betingelser, er et brud på disse vilkår og betingelser og kan krænke ophavsrettigheder, varemærke og andre love. På nær heri omtalte undtagelser må intet af indholdet i nogen form eller på nogen måde kopieres, gengives, distribueres, genudgives, downloades, vises, lægges på nettet eller videregives uden skriftligt tilsagn fra Carlson Hotels eller deres licensgivere. Carlson Hotels giver dig tilladelse til at se og downloade en enkel kopi af indholdet, udelukkende til eget lovligt, personligt og ikke-kommercielt brug, hvis du inkluderer følgende meddelelse om ophavsret:"© 2015 Carlson Hotels, Inc. Alle rettigheder forbeholdes", samt bevarer andre meddelelser om ophavs- og ejendomsret i indholdet. Eventuelle særlige regler for brugen af andre elementer på hjemmesiden kan indgå andre steder på siden og er indarbejdet i disse vilkår og betingelser ved henvisning. Brugen af indholdet på en anden hjemmeside eller i et netværksforbundet computermiljø er forbudt uanset formålet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt overdrages her, forbeholdes Carlson Hotels og deres licensgivere. Ved overtrædelse af nærværende vilkår og betingelser vil din tilladelse til at benytte indholdet automatisk frafalde, og du må omgående destruere alle kopier, du måtte have, med dette indhold.

Uden Carlson Hotels skriftlige tilsagn må du ikke "spejle" noget indhold på denne hjemmeside eller en hvilken som helst anden server. Benyttelse af hjemmesiden til formål, der er ulovlige eller forbudte i henhold til disse vilkår og betingelser, er ikke tilladt. Du må ikke benytte hjemmesiden på måder, der måtte skade, deaktivere, overbelaste eller begrænse siden eller forstyrre andre brugeres besøg på siden. Det er ikke tilladt at forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden via hacking, brydning af adgangskode eller på anden vis. Carlson Hotels forbeholder sig ret til efter eget skøn og til enhver tid at kunne nægte dig adgang til hjemmesiden eller dele af denne, uanset årsag eller uden grund overhovedet, uden forudgående varsel eller meddelelse.

Indsendelse af idéer
Carlson Hotels vil med glæde høre fra vores brugere og modtager gerne kommentarer omhandlende hjemmesiden og vores produkter og serviceydelser. Grundet vores firmapolitik har vi imidlertid ikke mulighed for at acceptere eller overveje andre kreative idéer, forslag eller andet kreativt materiale end det, vi specifikt har anmodet om. Vi har en talentfuld stab af medarbejdere og konsulenter, som muligvis arbejder med de samme eller lignende idéer. Vi håber, du forstår, at formålet med denne politik er at undgå risikoen for fremtidige misforståelser, såfremt projekter udviklet af vores professionelle medarbejdere og/eller konsulenter skulle vise sig at minde om andres kreative materiale. Undlad venligst uopfordret indsendelse af originalt kreativt materiale af nogen art.

Såfremt du, på vores anmodning, indsender specifikt materiale eller på trods af vores anmodning sender os kreative forslag, idéer, bemærkninger, tegninger eller anden information (under ét betegnet "Indsendt Materiale"), skal det indsendte materiale betragtes som og forblive vores ejendom. Carlson Rezodor kan behandle det indsendte materiale som ikke-fortrolige oplysninger og er ikke ansvarlig for brug eller videregivelse af materialer. Uden at være begrænset af ovenstående overtager Carlson Hotels alle nuværende og eventuelle efterfølgende rettigheder til indsendte materiale af enhver art overalt i universet, og vi forbeholder os ret til ubegrænset anvendelse af det indsendte materiale til et hvilket som helst formål, såvel kommercielt som ikke-kommercielt, uden godtgørelse til den person, der har tilvejebragt det indsendte materiale.

Brugerkommunikation
De personlige oplysninger, du sender til Carlson Hotels, er underlagt vores fortrolighedspolitik. I det omfang der er en uoverensstemmelse mellem vilkår og betingelser og vores fortrolighedspolitik, er fortrolighedspolitikken gældende.

Undtagen i henhold til indsendelse af idéer (ovenfor), har Carlson Hotels ikke krav på ejerskab af oplysninger eller materiale indsendt af en bruger til Carlson Hotels eller indlæg, uploads, input, indsendelser eller overførsler til denne hjemmeside (hver især er en "kommunikation"). Du erklærer, at du ikke vil kommunikere, helt eller delvist, injurierende; skandaløst; opildnende; diskriminerende; obskønt; falskt; truende; vulgært; uanstændigt; pornografisk; blasfemisk; misbrugende; chikanerende; krænkende over for en anden persons privatliv; hadefuldt eller nedsættende; rettet mod køn, race, hudfarve, seksuel orientering, national oprindelse, religiøse overbevisninger eller handicap; i strid med lokal, statslig, national eller international lovgivning; eller krænke eller overtræde en anden parts rettigheder. Derudover erklærer du, at du ikke vil: (a) foretage nogen kommunikation, der er en reklame eller opfordring til erhvervslivet; (b) forstyrre den normale dialog eller tale om noget, som ikke er relateret til emnet, der diskuteres (medmindre det er klart, at diskussionen er åben for det); (c) sende et kædebrev eller pyramidespil; udgive dig for at være en anden person; (d) distribuere virus eller anden skadelig computerkode; (e) samle eller på anden vis indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke; (f) slå den samme meddelelse op mere end én gang eller "spamme"; eller (g) udøve anden adfærd, der begrænser eller hæmmer andre personers brug eller glæde af hjemmesiden, eller som skønnes til at udstille Carlson Hotels eller nogen af ​​dets licensgivere, partnere eller kunder i negativ retning.

Ved at kommunikere på siden, accepterer du, at dine meddelelser ikke er fortrolige eller tilhørende dig og kan formidles eller bruges af Carlson Hotels. Hvis du sender en meddelelse, indvilliger du i eller garanterer, at ejeren af dette indhold overdrager - Carlson Hotels en royaltyfri, bestandig, uigenkaldelig, global og ubegrænset ret til at anvende, gengive, oprette værker heraf, ændre, offentliggøre, redigere, oversætte, distribuere, udføre og vise denne kommunikation i ethvert medie eller medium eller i enhver form, ethvert format eller forum, der er udviklet eller udvikles i fremtiden. På trods af ovenstående er Carlson Hotels ikke forpligtet til at anvende denne kommunikation.

Du er alene ansvarlig for din kommunikation, konsekvenserne af denne og din tillid til enhver kommunikation. Carlson Hotels står ikke til ansvar for konsekvenser af nogen som helst form for kommunikation. Carlson Hotels står ikke til ansvar for visning eller overvågning af brugeres kommunikation på denne side. Hvis en bruger anmelder en kommunikation for overtrædelse af disse vilkår og betingelser, kan Carlson Hotels undersøge påstanden og bestemme i god tro og efter eget skøn, hvorvidt kommunikationen skal fjernes. Carlson Hotels vil ikke have nogen forpligtelse eller noget ansvar for brugernes udførelse eller mangel på samme i sådanne aktiviteter.

Carlson Hotels forbeholder sig ret (men er ikke forpligtet) til: (a) at registrere dialogen på hjemmesiden; (b) at undersøge en påstand om, at en meddelelse ikke overholder disse vilkår og betingelser og bestemme efter eget skøn, hvorvidt denne meddelelse skal fjernes eller anmode om at få den fjernet; (c) at fjerne meddelelser, som er krænkende, ulovlige, forstyrrende eller forældede, eller på anden måde ikke overholder disse Vilkår og betingelser; (d) at fratage en bruger adgang til hele eller dele af hjemmesiden ved enhver misligholdelse af nærværende vilkår og betingelser eller loven; (e) at overvåge, redigere eller offentliggøre enhver meddelelse; eller (f) at redigere eller slette meddelelser på hjemmesiden uafhængigt af, om de anses for at overtræde nærværende vilkår og betingelser.

Kampagner
Alle tilbud og kampagner annonceret på denne side er ugyldige, hvor loven ikke tillader dem, og underlagt officielle regler for sådanne tilbud og kampagner.

Vilkår for mobile applikationer

Følgende bestemmelser gælder for brugere af Carlson Hotels' mobile apps (hver “app”):

Brugere af Apple-apps
Hvis du downloader og/eller bruger vores iPhone- eller iPad-apps: Du, app'ens slutbruger, anerkender, at denne aftale er indgået af og mellem Carlson Hotels og dig, og ikke med Apple, Inc., og at Apple, Inc. ikke er ansvarlig for app'en og/eller dennes indhold. Uagtet det ovenstående anerkender du, at Apple, Inc. og deres datterselskaber er tredjeparts modtagere af denne aftale med Carlson Hotels, og at Apple, Inc. har ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve disse vilkår og betingelser. Du anerkender, at Apple, Inc. ikke har nogen forpligtelse til at opretholde eller understøtte app'en. Du anerkender, at du har gennemlæst App Stores vilkår og betingelser (disse kan findes online på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Carlson Hotels' vilkår og betingelser omfatter ved henvisning også licensaftalen Licensed Application End User License Agreement (“LAEULA”) offentliggjort af Apple, Inc. (denne kan findes online på http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). For så vidt angår disse vilkår og betingelser, betragtes app'en som den “licentierede applikation” som defineret i LAEULA, og Carlson Hotels betragtes som “leverandør af app'en” som defineret i LAEULA. Hvis noget i disse vilkår og betingelser er i modstrid med betingelserne i LAEULA, vil disse vilkår og betingelser være gældende.

Brugere af Android-apps
Hvis du downloader og/eller bruger vores apps fra Google play: Du, app'ens slutbruger, anerkender, at Carlson Hotels, ikke Google, Inc., giver tilladelse til installation og brug af hver app. Du anerkender, at Google, Inc. ikke har nogen forpligtelse til at opretholde eller understøtte app'en. Du anerkender, at du har gennemlæst Google plays vilkår og betingelser (“ vilkår”)(disse kan findes online på http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), og at din aftale med Carlson Hotels under disse vilkår og betingelser omfatter disse vilkår ved henvisning. Hvis noget i disse vilkår og betingelser er i modstrid med vilkårene, vil disse vilkår og betingelser være gældende.

Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reksportere app'en, medmindre dette er bemyndiget af USA's lovgivning eller lovgivningen i den jurisdiktion, hvor app'en blev anskaffet.  App'en må i særdeleshed ikke, men uden undtagelser, eksporteres eller reeksporteres: (a) til et land, imod hvilket USA har udstedt embargo (b) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums liste over afviste personer eller entiteter.  Ved at bruge app'en angiver og indestår du for, at du ikke befinder dig i sådan et land eller på sådan en liste.  Du accepterer også, at du ikke vil bruge app'en til formål, der er forbudt under amerikansk lovgivning, inklusive, og uden begrænsning, udvikling, design, fremstilling eller produktion af missiler, kemiske eller biologiske våben eller atomvåben.

Carlson Hotels, deres licensgivere og partneres ansvar
Anvendelse af siden og dens indhold er på eget ansvar. Indholdet på denne hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Carlson Hotels kan foretage ændringer eller forbedringer til enhver tid.

DENNE HJEMMESIDES INDHOLD VISES "SOM DET ER" OG UDEN NOGEN SOM HELST GARANTIER, ENTEN UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, OG ER I VIDESTE TILLADTE UDSTRÆKNING I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. CARLSON HOTELS FRASIGER SIG ALLE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL CARLSON HOTELS GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONERNE PÅ DENNE HJEMMESIDE VIL FUNGERE UDEN FORSTYRRELSER ELLER FEJL, AT MANGLER VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER DEN SERVER, DER MULIGGØR VISNING HERAF, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. CARLSON HOTELS FREMSÆTTER INGEN GARANTIER ELLER PÅSTANDE VEDRØRENDE ANVENDELSE AF ELLER RESULTATET AF ANVENDELSE AF INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. DET PÅHVILER DIG (OG IKKE CARLSON HOTELS) AT AFHOLDE SAMTLIGE OMKOSTNINGER TIL ENHVER FORM FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER UDBEDRING. OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE GÆLDER IKKE FOR DIG, HVIS FRASKRIVELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER KAN VÆRE I MODSTRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT DU BENYTTER DENNE HJEMMESIDE PÅ EGET ANSVAR.

CARLSON HOTELS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, I ELLER UDEN FOR AFTALEFORHOLD, FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EFTERFØLGENDE ELLER STRAFBARE SKADER, HERUNDER (UDEN UNDTAGELSE) TAB AF FORVENTET OVERSKUD ELLER OMSÆTNING ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF EN HANDLING ELLER UNDLADELSE PÅ VEGNE AF CARLSON HOTELS, DETS REPRÆSENTANTER, DATTERSELSKABER, JOINT VENTURE-PARTNERE, UAFHÆNGIGE ENTREPRENØRER ELLER TREDJEPARTER UDEN NOGEN TILKNYTNING SOM FØLGE AF ENHVER HANDLING ELLER UNDLADELSE ELLER BRUD PÅ NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER PRIVATLIVSPOLITIK. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, I OG MED AT BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER KAN VÆRE I MODSTRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER VIL CARLSON HOTELS' SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT FOR ALLE TAB, SKADER, HANDLINGER ELLER ANDET IKKE OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR AT FÅ ADGANG TIL HJEMMESIDEN. DU GIVER HERMED AFKALD PÅ KRAV OG SØGSMÅLSGRUNDE AF ENHVER ART OG RETTEN TIL AT FREMSÆTTE SÅDANNE KRAV ELLER SØGSMÅL, SOM FØLGE AF ELLER MED RELATION TIL HJEMMESIDEN, OFFENTLIG KOMMUNIKATION ELLER NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER EFTER ÉT (1) ÅR FRA DEN DATO, HVOR DEN/DET TILGRUNDLIGGENDE HANDLING, BEGIVENHED, FORHOLD ELLER UDELADELSE FØRSTE GANG FOREKOM.

Hvis du downloader og/eller bruger vores iPhone- eller iPad-app: Anerkender og indvilliger du ydermere i, at Apple, Inc. under ingen omstændigheder vil kunne holdes til ansvar for påstande vedrørende app'en (inklusive, uden begrænsning, en tredjeparts påstand om, at app'en krænker denne tredjeparts intellektuelle ejendomsret) eller din brug eller besiddelse af app'en, inklusive, men ikke begrænset til: (i) krav vedrørende produktansvar; (ii) krav om, at app'en ikke lever op til gældende lovgivning eller myndighedskrav; og (iii) krav, der måtte opstå som følge af forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Du anerkender og indvilliger i, at Apple, Inc. i lovens videst mulige udstrækning på ingen måde har nogen garantipligt vedrørende app'en

Din konto
Ved anvendelse af denne hjemmeside er du ansvarlig for at bevare fortroligheden omkring din konto og adgangskode og for begrænset adgang til din computer. Du accepterer at tage ansvar for alle aktiviteter, der berører din konto eller adgangskode. Carlson Hotels forbeholder sig ret til at nægte serviceydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.

Erstatning
Du erklærer dig enig i at forsvare, erstatte og holde Carlson Hotels, dets funktionærer, ledere, medarbejdere, repræsentanter, licensgivere og partnere, fra og imod enhver påstand, handling eller ethvert krav, alle forpligtelser og forlig, heriblandt, uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, som følge af eller som angiveligt skyldes, din anvendelse af hjemmesiden eller indholdet, eller din overtrædelse af nærværende Vilkår og betingelser.

Generelt
Adgang til indholdet er muligvis ikke lovlig for nogle personer eller i nogle lande. Adgang til hjemmesiden er på eget ansvar og du er ansvarlig for overholdelse af love for din jurisdiktion. Følgende bestemmelser bevarer deres gyldighed efter udløb eller ophør af nærværende Vilkår og betingelser uanset grunden:  Carlson Hotels, dets licensgivere og partneres ansvar, restriktioner for anvendelse, indsendelse af idéer, brugerkommunikation, erstatning, gældende lovgivning og hele aftalen.

Gældende lovgivning
Nærværende vilkår og betingelser er underlagt i overensstemmelse med lovgivningen i Minnesota, USA, uden hensyn til lovkonflikter. Du og Carlson Hotels giver hermed jeres samtykke til og underkaster jer jurisdiktion ved stats- og forbundsdomstole i Hennepin County, Minnesota, USA, som forelægger og behandler alle påstande, handlinger eller stridsspørgsmål, der udspringer af nærværende vilkår og betingelser. Hvis en bestemmelse eller nærværende Vilkår og betingelser behandles af en kompetent domstol og erklæres ugyldige, skal ugyldigheden af ​​en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser, som fortsat er gældende. Intet afkald på nærværende Vilkår og betingelser skal anses som et yderligere eller fortsat afkald på sådanne vilkår og betingelser eller andre vilkår eller betingelser.

Elektronisk signatur
Du står inde for og garanterer , at du har juridisk ret og myndighed til at acceptere nærværende vilkår og betingelser på vegne af dig selv og det medlem, den køber, den leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler, når du benytter hjemmesiden. Du erklærer dig desuden indforstået med , at din brug udgør en elektronisk signatur som defineret i "The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act" ("E-Sign") og "The Uniform Electronic Transactions Act" ("UETA"), og at du dermed accepterer nærværende vilkår og deres gyldighed som elektronisk retsdokument i henhold til E-Sign, UETA og "The Uniform Computer Information Transactions Act" (“UCITA”), hvilket betyder, at de er retsgyldige, bindende og uigendrivelige, både for dig og det medlem, den køber, den leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler.

Procedurer for anmeldelse og fjernelse af ulovligt indhold
Såfremt du mener, at en tilgængelig besked, et indlæg eller andet materiale på eller fra hjemmesiden krænker din ophavsret, kan du anmode om fjernelse af disse materialer (eller adgang dertil) fra siden ved at kontakte Carlson Hotels (adresse nedenfor) med følgende oplysninger:

1. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede materiale, du mener, er blevet krænket. Beskriv værket og, hvis muligt, inddrag en kopi eller placering (f.eks. URL) af en autoriseret udgave af værket.
2. Identifikation af det indlæg, som du mener, er blevet krænket og dettes placering. Beskriv indlægget og vedlæg en URL eller anden relevant oplysning, der vil muliggøre det at finde indlægget for os.
3. Dit navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgængelig) e-mailadresse.
4. En erklæring om at du har grund til at mene, at den pågældende anvendelse af værket ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten eller vedkommendes repræsentant eller er i modstrid med loven.
5. En erklæring om at de givne oplysninger er korrekte og en indikation på , at du under straffeansvar, er indehaveren af ophavsretten eller en autoriseret repræsentant.
6. Ophavsmandens eller en autoriseret repræsentants underskrift eller en tilsvarende elektronisk.

Vores adresse og kontaktoplysninger for ophavsretlige anliggender vedrørende denne hjemmeside er:

Carlson Hotels
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
(+1) 763 212-5211
Attn: Repræsentant for ophavsrettigheder
copyrights@carlson.com

I en bestræbelse på at beskytte ophavsmandens rettigheder, har Carlson Hotels en politik vedr. opsigelse, under visse omstændigheder, for brugere af denne side, der gentagne gange begår overtrædelser.

Hele aftalen
Medmindre det specifikt er fastsat i en særlig notits eller ansvarsfraskrivelse indsendt af eller på vegne af Carlson Hotels på denne hjemmeside, udgør nærværende vilkår og betingelser, herunder fortrolighedspolikken, hele aftalen mellem dig og Carlson Hotels med hensyn til anvendelse af hjemmesiden og dens indhold.

Version 5.0/April 2015