Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden
Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

LÆS VENLIGST NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG GRUNDIGT IGENNEM INDEN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE.

Ved at benytte denne hjemmeside ("Siden"), tilkendegiver du din accept af nærværende Vilkår og betingelser for brug af hjemmeside ("Vilkår og betingelser") og Privatlivspolitik ("Privatlivspolitik"). Såfremt du ikke er indforstået med nærværende Vilkår og betingelser og Privatlivspolitik, frabedes du at bruge hjemmesiden.

Denne hjemmeside ejes og drives af Carlson Hotels, Inc. ("Carlson Hotels"). Carlson Hotels kan når som helst ændre nærværende Vilkår og betingelser. Fortsat anvendelse af denne hjemmeside vil være ensbetydende med din accept af disse ændringer, og du vil overholde samtlige gældende love og bestemmelser. Materialerne på denne side er beskyttet af lov, herunder, men ikke begrænset til, USA's copyrightlovgivning og internationale traktater. Yderligere vilkår og betingelser gælder for reservationer på Carlson Hotel.

Anvendelse af hjemmeside
Du må kun benytte denne hjemmeside, hvis du er mindst 18 år gammel og myndig (vores side må ikke benyttes af mindreårige). Ved at benytte denne hjemmeside, indvilliger du i, at du er mindst 18 år.  Alle oplysninger og materialer på denne hjemmeside er kun beregnet til information. Noget af materialet og visse oplysninger på denne hjemmeside stammer muligvis fra franchisetagere , som selv er ansvarlige for de gældende regler og procedurer på deres respektive hoteller.

Restriktioner for anvendelse
Indholdet på denne hjemmeside, såsom tekst, grafik, billeder, fotografier, illustrationer, varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, oplysninger indhentet fra Carlson Hotels' licensgivere og andre materialer, ("Indhold") er ophavsretligt beskyttet i henhold til både USA's og udenlandske love. Ret til indholdet forbeholdes Carlson Hotels. Enhver anvendelse af indholdet, der ikke er udtrykkeligt tilladt i nærværende Vilkår og betingelser, er et brud på disse Vilkår og betingelser og kan krænke ophavsrettigheder, varemærke og andre love. Medmindre det er anført heri, må intet af indholdet kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, hentes, vises, sendes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Carlson Hotels eller dets licensgivere. Carlson Hotels giver dig tilladelse til at se og hente en enkel kopi af indholdet udelukkende til din egen lovlige, personlige, ikke-kommercielle anvendelse, hvis du medtager følgende meddelelse om ophavsret: "© 2014 Carlson Hotels, Inc. Alle rettigheder forbeholdes" samt bevarer andre meddelelser om ejendomsret i Indholdet. Eventuelle særlige regler for brugen af andre elementer på hjemmesiden kan indgå andre steder på siden og er indarbejdet i disse Vilkår og betingelser ved henvisning. Brugen af indholdet på en anden hjemmeside eller i et netværksforbundet computermiljø er forbudt uanset formålet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt overdrages her, forbeholdes Carlson Hotels og dets licensgivere. Ved overtrædelse af nærværende Vilkår og betingelser vil din tilladelse til at benytte indholdet automatisk frafalde, og du må omgående destruere alle kopier, du måtte have, med dette indhold.

Uden Carlson Hotels' skriftlige tilladelse må du ikke "spejle" noget indhold på denne hjemmeside eller en hvilken som helst anden server. Benyttelse af hjemmesiden til formål, der er ulovlige eller forbudte i henhold til disse Vilkår og betingelser, er ikke tilladt. Du må ikke benytte hjemmesiden på måder, der måtte skade, deaktivere, overbelaste eller begrænse siden eller forstyrre andre brugeres besøg på siden. Det er ikke tilladt at forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden via hacking, brydning af adgangskode eller på anden vis. Carlson Hotels forbeholder sig ret til efter eget skøn at kunne nægte dig adgang til hjemmesiden eller dele af denne, til enhver tid, uanset årsag eller uden grund overhovedet, uden forudgående varsel eller meddelelse. 

Indsendelse af idéer
Carlson Hotels vil med glæde høre fra vores brugere og modtager gerne kommentarer omhandlende hjemmesiden og vores produkter og serviceydelser. Grundet vores firmapolitik har vi imidlertid ikke mulighed for at acceptere eller overveje andre kreative idéer, forslag eller andet kreativt materiale end det, vi specifikt har anmodet om. Vi har en talentfuld stab af medarbejdere og konsulenter, som muligvis arbejder med de samme eller lignende idéer. Vi håber, du forstår, at formålet med denne politik er at undgå risikoen for fremtidige misforståelser, såfremt projekter udviklet af vores professionelle medarbejdere og/eller konsulenter skulle vise sig at minde om andres kreative materiale. Undlad venligst uopfordret indsendelse af originalt kreativt materiale af nogen art.

Såfremt du, på vores anmodning, indsender specifikt materiale eller på trods af vores anmodning sender os kreative forslag, idéer, bemærkninger, tegninger eller anden information (under ét betegnet "Indsendt Materiale"), skal det indsendte materiale betragtes som og forblive vores ejendom. Carlson Hotels kan behandle det indsendte materiale som ikke-fortrolige oplysninger og er ikke ansvarlig for brug eller videregivelse af materialer. Uden at være begrænset af ovenstående overtager vi alle nuværende og eventuelle efterfølgende rettigheder til indsendte materiale af enhver art overalt i universet, og vi forbeholder os ret til ubegrænset anvendelse af det indsendte materiale til et hvilket som helst formål, såvel kommercielt som ikke-kommercielt, uden godtgørelse til den person, der har tilvejebragt det indsendte materiale.

Brugerkommunikation
De personlige oplysninger, du sender til Carlson Hotels, er underlagt vores Privatlivspolitik. I det omfang der er en uoverensstemmelse mellem Vilkår og betingelser og Privatlivspolitik, er Privatlivspolitikken gældende.

Undtagen i henhold til Indsendelse af idéer (ovenfor), har Carlson Hotels ikke krav på ejerskab af oplysninger eller materiale indsendt af en bruger til Carlson Hotels eller indlæg, uploads, input eller andre overførsler til denne hjemmeside (hver især er en "kommunikation"). Du erklærer, at du ikke vil kommunikere, helt eller delvist, injurierende; skandaløst; opildnende; diskriminerende; obskønt; falskt; truende; vulgært; uanstændigt; pornografisk; blasfemisk; misbrugende; chikanerende; krænkende over for en anden persons privatliv; hadefuldt eller nedsættende; rettet mod køn, race, hudfarve, seksuel orientering, national oprindelse, religiøse overbevisninger eller handicap; i strid med lokal, statslig, national eller international lovgivning; eller krænke eller overtræde en anden parts rettigheder. Derudover erklærer du, at du ikke vil: (a) foretage nogen kommunikation, der er en reklame eller opfordring til erhvervslivet; (b) forstyrre den normale dialog eller tale om noget, som ikke er relateret til emnet, der diskuteres (medmindre det er klart, at diskussionen er åben for det); (c) sende et kædebrev eller pyramidespil; udgive dig for at være en anden person; (d) distribuere virus eller anden skadelig computerkode; (e) samle eller på anden vis indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke; (f) slå den samme meddelelse op mere end én gang eller "spamme"; eller (g) udøve anden adfærd, der begrænser eller hæmmer andre personers brug eller glæde af hjemmesiden, eller som skønnes til at udstille Carlson Hotels eller nogen af ​​dets licensgivere, partnere eller kunder i negativ retning.

Ved at kommunikere på siden, accepterer du, at dine meddelelser ikke er fortrolige eller tilhørende dig og kan formidles eller bruges af Carlson Hotels. Hvis  du sender en meddelelse, indvilliger du i eller garanterer, at ejeren af dette indhold overdrager - Carlson Hotels en honorarfri, bestandig, uigenkaldelig, global og ubegrænset ret til at anvende, gengive, oprette værker heraf, ændre, offentliggøre, redigere, oversætte, distribuere, udføre og vise denne kommunikation i ethvert medie eller medium eller i enhver form, ethvert format eller forum, der er udviklet eller udvikles i fremtiden. På trods af ovenstående er Carlson Hotels ikke forpligtet til at anvende denne kommunikation.

Du er alene ansvarlig for din meddelelse, konsekvenserne af denne meddelelse og din tillid til enhver kommunikation. Carlson Hotels står ikke til ansvar for konsekvenser af nogen som helst form for kommunikation. Carlson Hotels står ikke til ansvar for visning eller overvågning af brugeres meddelelser på denne side. Hvis en bruger anmelder en meddelelse for overtrædelse af disse Vilkår og betingelser, kan Carlson Hotels undersøge påstanden og bestemme i god tro og efter eget skøn, hvorvidt meddelelsen skal fjernes. Carlson Hotels vil ikke have nogen forpligtelse eller noget ansvar for brugernes udførelse eller mangel på samme i sådanne aktiviteter.

Carlson Hotels forbeholder sig retten (men er ikke forpligtet) til: (a) at registrere dialogen på hjemmesiden; (b) at undersøge en påstand om, at en meddelelse ikke overholder disse Vilkår og betingelser og bestemme efter eget skøn, hvorvidt denne meddelelse skal fjernes eller anmode om at få den fjernet; (c) at fjerne meddelelser, som er krænkende, ulovlige, forstyrrende eller forældede, eller på anden måde ikke overholder disse Vilkår og betingelser; (d) at fratage en bruger adgang til hele eller dele af hjemmesiden ved enhver misligholdelse af nærværende Vilkår og betingelser eller loven; (e) at overvåge, redigere eller offentliggøre enhver meddelelse; eller (f) at redigere eller slette meddelelser på hjemmesiden uafhængigt af, om de anses for at overtræde nærværende Vilkår og betingelser.

Kampagner
Alle tilbud og kampagner annonceret på denne side er ugyldige, hvor loven ikke tillader dem, og underlagt officielle regler for sådanne tilbud og kampagner.

Carlson Hotels, dets licensgivere og partneres ansvar
 Anvendelse af siden og dens indhold er på eget ansvar. Indholdet på denne hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Carlson Hotels kan foretage ændringer eller forbedringer til enhver tid.

 INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE ER SOM "DET ER" OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OG I VIDEST MULIG UDSTRÆKNING INDEN FOR LOVENS RAMMER, CARLSON FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VDR. SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.  CARLSON HOTELS GARANTERER IKKE , AT HJEMMESIDEN VIL FUNGERE UDEN FORSTYRRELSER ELLER FEJL, AT MANGLER VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER DEN SERVER, DER MULIGGØR VISNING HERAF, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. CARLSON HOTELS FREMSÆTTER INGEN GARANTIER ELLER PÅSTANDE VEDRØRENDE ANVENDELSE AF ELLER RESULTATET AF ANVENDELSE AF INDHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDE, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. DET PÅHVILER DIG (OG IKKE CARLSON HOTELS) AT AFHOLDE SAMTLIGE OMKOSTNINGER TIL ENHVER FORM FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER UDBEDRING. OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE GÆLDER IKKE FOR DIG, HVIS FRASKRIVELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER KAN VÆRE I MODSTRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT DU BENYTTER DENNE HJEMMESIDE PÅ EGET ANSVAR.

CARLSON HOTELS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, I ELLER UDEN FOR AFTALEFORHOLD, FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, EFTERFØLGENDE ELLER STRAFBARE SKADER, HERUNDER (UDEN UNDTAGELSE) TAB AF FORVENTET OVERSKUD ELLER OMSÆTNING ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF EN HANDLING ELLER UNDLADELSE PÅ VEGNE AF CARLSON HOTELS, DETS REPRÆSENTANTER, DATTERSELSKABER, JOINT VENTURE-PARTNERE, UAFHÆNGIGE ENTREPRENØRER ELLER TREDJEPARTER UDEN NOGEN TILKNYTNING SOM FØLGE AF ENHVER HANDLING ELLER UNDLADELSE ELLER BRUD PÅ NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER PRIVATLIVSPOLITIK. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, I OG MED AT BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER KAN VÆRE I MODSTRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING. CARLSON HOTELS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG MED HENSYN TIL TAB, SKADER OG SØGSMÅLSGRUNDE ELLER ANDET VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE STØRRE END DET BELØB, DU HAR BETALT FOR AT FÅ ADGANG TIL DENNE HJEMMESIDE. DU GIVER HERMED AFKALD PÅ KRAV OG SØGSMÅLSGRUNDE AF ENHVER ART OG RETTEN TIL AT FREMSÆTTE SÅDANNE KRAV ELLER SØGSMÅL, SOM FØLGE AF ELLER MED RELATION TIL HJEMMESIDEN, OFFENTLIG KOMMUNIKATION ELLER NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER EFTER ÉT (1) ÅR FRA DEN DATO, HVOR DEN/DET TILGRUNDLIGGENDE HANDLING, BEGIVENHED, FORHOLD ELLER UDELADELSE FØRSTE GANG FOREKOM.

Din konto
Ved anvendelse af denne hjemmeside er du ansvarlig for at bevare fortroligheden omkring din konto og adgangskode gennem begrænset adgang til din computer. Du accepterer at tage ansvar for alle aktiviteter, der berører din konto eller adgangskode. Carlson Hotels forbeholder sig ret til at nægte serviceydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.

Erstatning
Du erklærer dig enig i at forsvare, erstatte og holde Carlson Hotels, dets funktionærer, ledere, medarbejdere, repræsentanter, licensgivere og partnere, fra og imod enhver påstand, handling eller ethvert krav, alle forpligtelser og forlig, heriblandt, uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, som følge af eller som angiveligt skyldes, din anvendelse af hjemmesiden eller indholdet, eller din overtrædelse af nærværende Vilkår og betingelser.

Generel
adgang til indholdet er muligvis ikke lovlig for nogle personer eller i nogle lande. Adgang til hjemmesiden er på eget ansvar og du er ansvarlig for overholdelse af love for din jurisdiktion. Følgende bestemmelser bevarer deres gyldighed efter udløb eller ophør af nærværende Vilkår og betingelser uanset grunden:  Carlson Hotels, dets licensgivere og partneres ansvar, Restriktioner for anvendelse, Indsendelse af idéer, Brugerkommunikation, Erstatning, Gældende lovgivning og Hele aftalen.

Gældende lovgivning
Nærværende Vilkår og betingelser er underlagt i overensstemmelse med lovgivningen i Minnesota, USA, uden hensyn til lovkonflikter. Du og Carlson Hotels giver hermed jeres samtykke til og underkaster jer jurisdiktion ved stats- og forbundsdomstole i Hennepin County, Minnesota, USA, som forelægger og behandler alle påstande, handlinger eller stridsspørgsmål, der udspringer af nærværende Vilkår og betingelser. Hvis en bestemmelse eller nærværende Vilkår og betingelser behandles af en kompetent domstol og erklæres ugyldige, skal ugyldigheden af ​​en sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser, som fortsat er gældende. Intet afkald på nærværende Vilkår og betingelser skal anses som et yderligere eller fortsat afkald på sådanne vilkår og betingelser eller andre vilkår eller betingelser.

Elektronisk signatur
Du står inde for og garanterer , at du har juridisk ret og myndighed til at acceptere nærværende Vilkår og betingelser på vegne af dig selv og det medlem, den køber, den leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler, når du benytter hjemmesiden. Du erklærer dig desuden indforstået med, at din brug udgør en elektronisk signatur som defineret i "The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act" ("E-Sign") og "The Uniform Electronic Transactions Act" ("UETA") og at du dermed accepterer nærværende Vilkår og deres gyldighed som elektronisk retsdokument i henhold til E-Sign, UETA og "The Uniform Computer Information Transactions Act" (“UCITA”), hvilket betyder, at de er retsgyldige, bindende og uigendrivelige, både for dig og det medlem, den køber, den leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler. 

Procedurer for anmeldelse og fjernelse af ulovligt indhold
Såfremt du mener, at en tilgængelig besked,  et indlæg eller andet materiale på eller fra hjemmesiden krænker din ophavsret, kan du anmode om fjernelse af disse materialer (eller adgang dertil) fra siden ved at kontakte Carlson Hotels (adresse nedenfor) med følgende oplysninger:

1. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk , som du mener er krænket. Beskriv værket og, hvis muligt, inddrag en kopi eller placering (fx URL) af en autoriseret udgave af værket.

2. Identifikation af det indlæg , som du mener er krænket og dets placering. Beskriv indlægget og vedlæg en URL eller anden relevant oplysning, der vil muliggøre det at finde indlægget for os.

3. Dit navn, adresse, telefonnummer og (hvis tilgængelig) e-mailadresse.

4. En erklæring om at du har grund til at mene, at den pågældende anvendelse af værket ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten eller vedkommendes repræsentant eller er i modstrid med loven.

5. En erklæring om at de givne oplysninger er korrekte og en indikation på , at du under straffeansvar er indehaveren af ophavsretten eller en autoriseret repræsentant.

6. Ophavsmandens eller en autoriseret repræsentants underskrift eller en tilsvarende elektronisk.

Vores adresse og kontaktoplysninger for ophavsretlige spørgsmål vedrørende denne hjemmeside, er som følger:

Carlson Hotels
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Att.: Copyright Agent
copyrights@carlson.com

I en bestræbelse på at beskytte ophavsmandens rettigheder, har Carlson Hotels en politik vedr. opsigelse, under visse omstændigheder, for brugere af denne side, der gentagne gange begår overtrædelser.

Hele aftalen
Medmindre det specifikt er fastsat i en særlig notits eller ansvarsfraskrivelse indsendt af eller på vegne af Carlson Hotels på denne hjemmeside, udgør nærværende Vilkår og betingelser, herunder Privatlivspolitik, hele aftalen mellem dig og Carlson Hotels med hensyn til anvendelse af hjemmesiden og dens indhold.

Version 4.0/oktober 2014