Radisson Radisson hoteller
Search
Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden
Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

LÆS VENLIGST NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG (“"Vilkår og betingelser"”) GRUNDIGT INDEN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE. Denne hjemmeside ejes og drives af Carlson Hotels, Inc. et Minnesota-aktieselskab, stiftet i og med virksomhedsadresse på 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 55305-5240, telefonnummer: +1 (763) 212-5000; e-mail-adresse: CarlsonPublicRelations@carlson.com. Information om repræsentanter findes på http://www.carlson.com/our-company/board-of-directors.php, i det følgende betegnet "Carlson Hotels", "vi", "os" eller "vores". Når du benytter, opnår adgang til, får vist, overfører, lagrer eller på anden måde anvender denne hjemmesides serviceydelser, indhold eller funktioner, accepterer du samtidig nærværende Vilkår og betingelser som angivet i det følgende. Såfremt du ikke accepterer nærværende anvendelsesvilkår, har du ikke tilladelse til at benytte denne hjemmeside, og du bedes i så fald forlade den omgående. Vi forbeholder os ret til når som helst og efter forgodtbefindende at ændre, tilføje eller fjerne dele af nærværende vilkår. Kontrollér venligst med jævne mellemrum nærværende vilkår for ændringer. Samtlige ændringer træder i kraft med omgående virkning, medmindre andet er angivet. Du bør af og til kontrollere, om der er foretaget ændringer. Fortsat anvendelse af denne hjemmeside efter offentliggørelse af ændringer af nærværende vilkår (herunder vores fortrolighedserklæring) vil være ensbetydende med din accept af disse ændringer.

1. BRUG AF HJEMMESIDEN
Du må kun benytte denne hjemmeside, hvis du er mindst 18 år gammel og myndig (vores hjemmeside må ikke benyttes af mindreårige). Når du benytter denne hjemmeside, står du samtidig inde for, at du er mindst 18 år gammel. . Bemærk venligst, at mindstealderen for check-in kan variere fra hotel til hotel. Hvis du har spørgsmål vedrørende mindstealderen for check-in på et bestemt hotel, bedes du venligst rette direkte henvendelse til det pågældende hotel, før reservationen foretages. Alt materiale på denne hjemmeside er udelukkende beregnet til information. En del af materialet og visse oplysninger på denne hjemmeside stammer muligvis fra franchisetagere, som selv er ansvarlige for de gældende regler og procedurer på deres respektive hoteller. Denne hjemmeside må kun benyttes af dig selv til personligt brug. Anvendelse af denne hjemmeside i kommercielt øjemed er strengt forbudt, medmindre der på forhånd er indhentet skriftlig tilladelse hertil fra Carlson Hotels. Denne hjemmeside må kun benyttes til at foretage legitime reservationer eller køb. Du er selv ansvarlig for at holde din adgangskode samt dine login- og kontooplysninger fortrolige. Du vil blive holdt økonomisk ansvarlig for enhver brug af hjemmesiden ved hjælp af din adgangskode og dine loginoplysninger,  hvad enten brugeren er dig selv eller en anden. Vi forbeholder os ret til når som helst at ophæve eller begrænse din adgangsret til hjemmesiden eller dele heraf uden varsel eller erstatningsansvar.
Hjemmesiden må ikke benyttes til følgende: Gennemførelse af falske, svigagtige eller spekulative reservationer eller reservationer på baggrund af forventning om efterspørgsel; fremsættelse eller overførsel af ulovligt, truende, ærekrænkende, obskønt, opildnende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, som kan tilskynde til opførsel, der vil blive betragtet som en lovovertrædelse eller medføre civilretligt ansvar; afsendelse af massekommunikationsmateriale, herunder, men ikke begrænset til, spam, reklamepost eller kædebreve; eller noget andet formål, der er i modstrid med loven eller nærværende Vilkår og betingelser.
Du erklærer dig indforstået med, at du ikke vil udgive dig for eller forsøge at udgive dig for at være en anden person, hverken som enkeltperson eller som repræsentant for en enhed, hvad enten der er tale om en virkelig person eller ej, herunder at fungere som repræsentant for Carlson Hotels eller nogen anden part, der leverer serviceydelser med relation til denne hjemmeside.

2. BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE BRUG AF MATERIALE
Alt materiale på denne hjemmeside er Carlson Hotels' eller dets datterselskabers, tilknyttede virksomheders og/eller tredjepartslicensgiveres ophavsretligt beskyttede ejendom. Intet materiale fra Radisson.com eller noget andet internetsted, som ejes, drives, licenseres eller administreres af Carlson Hotels, må kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, sendes, overføres eller distribueres på nogen måde. Du har dog lov til at hente ét eksemplar af materialet ned på en enkelt computer udelukkende med henblik på personlig, ikke-kommerciel anvendelse i hjemmet, under forudsætning af at samtlige oplysninger vedrørende ophavs- og ejendomsret bevares intakte.

Alle varemærker, servicemærker, handelsnavne og vareudstyrsmærker tilhører Carlson Hotels eller dets datterselskaber, tilknyttede virksomheder og/eller tredjepartslicensgivere. Du har ikke lov til ved hjælp af rammetekniker eller lignende at benytte vores varemærker, logoer eller anden ophavsretligt beskyttet information (herunder billeder, tekst, sideopsætning eller formularer) uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil. Du må ikke benytte meta-tags eller nogen anden form for "skjult tekst", hvori vores navn, varemærker eller anden ophavsretligt beskyttet information indgår, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil.
Du bedes venligst kontakte os på adressen permissions@radisson.com, såfremt du ønsker tilladelse til at genbruge eller genudgive materiale, som Carlson Hotels har ophavsretten til, i elektronisk form.

3. FORA, CHATRUM OG OFFENTLIG KOMMUNIKATION
“"Offentlig Kommunikation"” betyder enhver type chatrum, oplysningsforum, e-mail-funktion, socialt netværk, blog eller tilsvarende serviceydelse, som tilbydes i forbindelse med denne hjemmeside. Når du deltager i eller opnår adgang til Offentlig Kommunikation, erklærer du dig samtidig indforstået med følgende: At du vil overholde samtlige nærværende Vilkår og betingelser; at du ikke vil chikanere, krænke, bagtale eller true andre; at du ikke vil fremsætte hadske eller racediskriminerende udsagn; at du ikke vil benytte obskønt sprog, obskøne billeder eller andet obskønt materiale; at du ikke vil diskutere eller tilskynde til ulovlige aktiviteter; at du ikke vil sende materiale, der er ulovligt eller krænker nogen tredjeparts rettigheder; at du ikke vil bruge Offentlig Kommunikation i nogen form for kommercielt øjemed, herunder fremsættelse af tilbud eller reklamer; at du ikke vil udgive dig for at være en anden; og at du ikke vil fremsætte udsagn eller tilvejebringe materiale, som er den Offentlige Kommunikations emne eller tema uvedkommende. Carlson Hotels forbeholder sig ret til når som helst at redigere i eller fjerne indhold fra en hvilken som helst Offentlig Kommunikation af en hvilken som helst årsag. Carlson Hotels har dog ingen forpligtelse til at gøre dette og kan ikke drages til ansvar for indholdet i nogen Offentlig Kommunikation eller indholdets nøjagtighed.
Når du tilvejebringer oplysninger, billeder (såsom videoer eller fotografier) eller andet materiale via Offentlig Kommunikation, giver du os automatisk en bestandig, honorarfri, uigenkaldelig og ubegrænset ret til at gengive, anvende, offentliggøre, fremvise, ændre eller distribuere sådant materiale og/eller oprette værker afledt heraf i en hvilken som helst form og via et hvilket som helst medium eller en hvilken som helst teknologi, herunder også medier/teknologier, der udvikles i fremtiden.
Du bør udvise forsigtighed, når du deltager i Offentlig Kommunikation af enhver art. Personer er ikke nødvendigvis dem, de giver sig ud for at være, og de oplysninger, de tilvejebringer, er ikke nødvendigvis korrekte eller pålidelige. Du bør aldrig oplyse din e-mail-adresse eller dit telefonnummer eller give andre personlige eller følsomme oplysninger som en del af dine kommentarer.   

4. INDSENDT MATERIALE
Vi vil meget gerne have tilbagemeldinger fra brugerne af vores hjemmeside og modtage kommentarer vedrørende hjemmesiden samt de produkter og serviceydelser, der tilbydes i forbindelse med denne. Grundet vores firmapolitik har vi imidlertid ikke mulighed for at acceptere eller overveje andre kreative idéer og forslag eller andet kreativt materiale end idéer, forslag eller materiale, vi specifikt har anmodet om. Vi har en talentfuld stab af medarbejdere og konsulenter, som muligvis arbejder med de samme eller lignende idéer. Vi håber, du forstår, at formålet med denne politik er at undgå risikoen for fremtidige misforståelser, såfremt projekter udviklet af vores professionelle medarbejdere og/eller konsulenter skulle vise sig at minde om andres kreative materiale. Undlad venligst uopfordret indsendelse af originalt kreativt materiale af nogen art. Vi sætter pris på kommentarer til hjemmesiden samt de produkter og serviceydelser, der tilbydes i forbindelse med denne, men vi beder dig venligst komme med konkrete kommentarer og undlade at indsende eventuelle kreative idéer og forslag eller kreativt materiale (medmindre vi specifikt har anmodet om dette).

Såfremt du, på vores anmodning, indsender specifikt materiale eller på trods af vores anmodning sender os kreative forslag, idéer, bemærkninger, tegninger eller anden information (under ét betegnet "Indsendt Materiale"), skal det Indsendte Materiale betragtes som og forblive vores ejendom. Vi påtager os ingen forpligtelser med hensyn til fortroligheden af nogen del af det Indsendte Materiale, og vi kan ikke gøres erstatningspligtige for eventuel brug eller offentliggørelse af Indsendt Materiale. Uden at være begrænset af ovenstående overtager vi alle nuværende og eventuelle efterfølgende rettigheder til Indsendt Materiale af enhver art overalt i universet, og vi forbeholder os ret til ubegrænset anvendelse af det Indsendte Materiale til et hvilket som helst formål, såvel kommercielt som ikke-kommercielt, uden godtgørelse til den person, der har tilvejebragt det Indsendte Materiale.

5. ADGANG OG INDGREB
I forbindelse med din brug af hjemmesiden har du ikke lov til at bruge en robot, en spider, andet automatisk udstyr eller en manuel proces til at overvåge eller kopiere hjemmesiden eller indholdet eller deri indeholdt information uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil. Du erklærer dig indforstået med, at du ikke må benytte udstyr, software eller procedurer til at foretage indgreb i eller forsøge at foretage indgreb i hjemmesidens korrekte funktion eller nogen transaktion, der foretages via hjemmesiden. Du erklærer dig indforstået med, at du ikke må kopiere, gengive, ændre, oprette værker afledt af eller offentliggøre nogen del af hjemmesidens indhold uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil eller tilladelse fra den relevante tredjepart.

Information ,du videregiver til os, (i) må ikke indeholde virus, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, "cancelbots" eller andre computerprogrammeringsprocedurer, der har til formål at beskadige, indvirke negativt på, foretage skjult indtrængen i eller tilegne sig et eller flere systemer, data eller informationer; og (ii) må ikke påføre os noget erstatningsansvar eller medføre, at vi mister (hverken helt eller delvist) vores internetudbyderes eller andre leverandørers serviceydelser.

6. LINKS
Vi foretager ingen gennemgang eller overvågning af internetsteder, der er links til på denne hjemmeside, og påtager os intet ansvar for sådanne internetsteders indhold. Inkluderingen af et hvilket som helst link på sådanne websteder indebærer ikke nogen godkendelse af webstederne fra Carlson Hotels. Din linking til sådanne websteder er på eget ansvar. Du erklærer dig endvidere indforstået med, at du ikke har lov til at oprette link fra din egen hjemmeside eller nogen tredjeparts hjemmeside til nogen del af denne hjemmeside bortset fra brandets hjemmeside eller det specifikke hotels hjemmeside (også kendt under betegnelsen “"deep linking"”) uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil.  Vi forbeholder os ret til når som helst at blokere ethvert eller alle link fra en tredjeparts hjemmeside til denne hjemmeside.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE
Materiale på denne hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. CARLSON HOTELS kan når som helst foretage ændringer eller forbedringer uden varsel, også efter bekræftelse af en transaktion. MATERIALET PÅ DENNE HJEMMESIDE STILLES TIL RÅDIGHED I FORHÅNDENVÆRENDE STAND UDEN GARANTIER ELLER TILSIKRINGER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. CARLSON HOTELS FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG SIKRING MOD EJENDOMSKRÆNKELSE I VIDEST MULIG UDSTRÆKNING INDEN FOR LOVENS RAMMER. CARLSON HOTELS GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ELLER ADGANGEN TIL MATERIALET VIL FUNGERE UDEN FORSTYRRELSER ELLER FEJL, AT MANGLER VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER DEN SERVER, DER MULIGGØR VISNING HERAF, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. CARLSON HOTELS FREMSÆTTER INGEN GARANTIER ELLER PÅSTANDE VEDRØRENDE ANVENDELSE AF ELLER RESULTATET AF ANVENDELSE AF MATERIALET PÅ DENNE HJEMMESIDE, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. DET PÅHVILER DIG (OG IKKE CARLSON HOTELS) AT AFHOLDE SAMTLIGE OMKOSTNINGER TIL ENHVER FORM FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER UDBEDRING. OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, I OG MED AT FRASKRIVELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER KAN VÆRE I MODSTRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT DU BENYTTER DENNE HJEMMESIDE PÅ EGET ANSVAR.
ELEKTRONISKE OVERFØRSLER, HERUNDER BRUG AF INTERNETTET, ER OFFENTLIGE MEDIER, OG ENHVER ANVENDELSE HERAF ER OFFENTLIG OG IKKE PRIVAT. INFORMATION VEDRØRENDE ELLER OPRETTET PÅ GRUNDLAG AF EN SÅDAN ANVENDELSE ER OFFENTLIG, ELLER TILHØRER DEM, DER INDSAMLER INFORMATIONEN OG IKKE PERSONLIG ELLER PRIVAT INFORMATION.
BEKENDTGØRELSE I HENHOLD TIL DEN AMERIKANSKE "ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT" (18 U.S.C. 2701-2711): VI FREMSÆTTER INGEN GARANTI VEDRØRENDE FORTROLIGHEDEN AF MEDDELELSER ELLER INFORMATION, SOM SENDES VIA DENNE HJEMMESIDE ELLER EN ANDEN HJEMMESIDE, HVORTIL DER ER LINK PÅ DENNE HJEMMESIDE. VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR FORTROLIGHEDEN AF INFORMATION, E-MAIL-ADRESSER, REGISTRERINGS- OG IDENTIFIKATIONSOPLYSNINGER, HARDDISKPLADS, MEDDELELSER, FORTROLIGE ELLER FORRETNINGSHEMMELIGE OPLYSNINGER ELLER ANDET INDHOLD, SOM OVERFØRES VIA NETVÆRK, HVORTIL DER ER ADGANG FRA DENNE HJEMMESIDE, ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE ER FORBUNDET MED DIN BRUG AF HJEMMESIDEN.
Vi er ikke ansvarlige for de oplysninger, som stilles til rådighed af andre brugere via hjemmesiden. Du vil muligvis finde andre brugere’s oplysninger stødende, sårende, nedsættende, uærlige eller urigtige. Vi opfordrer dig til at foretage undersøgelser i det omfang, du mener, det er passende og nødvendigt, inden du gennemfører en online- eller offline-transaktion med en tredjepart. Såfremt der er henvisning eller link til en tredjeparts produkter eller serviceydelser på vores hjemmeside, skal vores hjemmeside udelukkende betragtes som et "mødested". Vi er ikke involveret i den faktiske transaktion, og vi påtager os intet ansvar for og giver intet tilsagn om de pågældende serviceydelsers eller produkters kvalitet, sikkerhed, lovlighed eller gyldighed. 
Vi forbeholder os ret til, men har ikke pligt til, at ændre eller annullere reservationer, såfremt der er tegn på, at en kunde har taget del i en svigagtig, ulovlig eller på anden måde upassende aktivitet, og til at forbyde eller begrænse din deltagelse eller brug af hjemmesiden, såfremt du efter vores skøn ikke overholder samtlige heri anførte Vilkår og betingelser.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING
Carlson Hotels påtager sig intet erstatningsansvar for beskadigelse eller personskade som følge af, men ikke begrænset til, manglende udførelse, fejl, udeladelser, afbrydelser, mangler, transmissionsforsinkelser, computervirus eller kabelbrud. Carlson Hotels påtager sig intet erstatningsansvar for beskadigelse eller personskade som følge af, men ikke begrænset til, særlige skader eller følgeskader, som skyldes brug af, eller manglende mulighed for brug af materialet på denne hjemmeside, heller ikke selv om der er tale om forsømmelse, eller selv om Carlson Hotels eller en godkendt repræsentant for Carlson Hotels er blevet informeret om risikoen for sådanne skader, eller begge dele. Ovenstående begrænsning eller fraskrivelse gælder muligvis ikke for dig, i og med at begrænsning eller fraskrivelse af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader kan være i modstrid med gældende lovgivning. Carlson Hotel’s samlede erstatningsansvar over for dig med hensyn til tab, skader og søgsmålsgrunde (i eller uden for aftaleforhold, herunder, uden begrænsning, forsømmelse) eller andet vil under ingen omstændigheder være større end det beløb, du har betalt for at få adgang til denne hjemmeside. Du giver hermed afkald på krav og søgsmålsgrunde af enhver art, og retten til at fremsætte sådanne krav eller søgsmål, som følge af eller med relation til hjemmesiden, Offentlig Kommunikation eller nærværende Vilkår og betingelser efter ét (1) år fra den dato, hvor den/det tilgrundliggende handling, begivenhed, forhold eller udeladelse første gang forekom.

Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for følgende: (i) fejl eller forsinkelser med hensyn til telefoner, mobiltelefoner, elektronik, netværk, internettet, computere, hardware eller software; (ii) personskade, tab eller beskadigelse af din computer eller opsnappen eller brug af kreditkortoplysninger i forbindelse med eller som følge af brug af hjemmesiden eller andre internetsteder, serviceydelser eller materialer, hvortil der er link eller forbindelse; (iii) ukorrekte oplysninger, uanset om disse kan tilskrives andre brugere eller udstyr, software eller programmering, som er forbundet med eller anvendes på hjemmesiden, eller en teknisk eller menneskelig fejl i forbindelse med behandlingen af information vedrørende hjemmesiden. 

9. RELAKSATION
I KRAFT AF DERES ANVENDELSE AF DENNE HJEMMESIDE ERKLÆRER ALLE BRUGERE SIG INDFORSTÅEDE MED, AT CARLSON HOTELS, DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, DATTERSELSKABER, FRANCHISETAGERE OG SAMTLIGE FUNKTIONÆRER, LEDERE, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER OG GÆSTER SKAL FRITAGES FOR OG HOLDES SKADESLØSE MED HENSYN TIL ERSTATNINGSPLIGT AF ENHVER ART, HERUNDER VED KRAV FREMSAT PÅ GRUNDLAG AF REKLAMERETTIGHEDER, INJURIER, KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED, PERSONSKADE, SYGDOM, DØDSFALD ELLER TINGSSKADE SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF DENNE HJEMMESIDE ELLER ACCEPT, BRUG ELLER MISBRUG AF OPLYSNINGER, MATERIALE, VARER ELLER SERVICEYDELSER I FORBINDELSE HERMED.

10. OPHÆVELSE
Både du og Carlson Hotels kan når som helst ophæve denne aftale med nærværende Vilkår og betingelser. Du kan ophæve aftalen, hvis du ophører med at benytte hjemmesiden og destruerer følgende: (a) alt materiale indhentet fra alle Carlson Hotels hjemmesider og (b) alt relateret dokumentationsmateriale samt alle kopier og installationer (under ét betegnet "materialet"). Carlson Hotels kan omgående og uden varsel ophæve aftalen med dig vedrørende nærværende Vilkår og betingelser , såfremt det vurderer, at du har misligholdt nærværende vilkår og betingelser eller ophæve aftalen ved at nedlægge hjemmesiden. Efter ophævelsen skal du destruere alt materiale. Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser bevarer deres gyldighed efter ophævelsen, vil disse fortsat være gældende.

11. DOMSMYNDIGHED
Nærværende Vilkår og betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende lovgivning i staten Minnesota, USA, uden hensyntagen til eventuelle bestemmelser vedrørende lovkonflikter. Carlson Hotels givet intet tilsagn om, at dette materiale er passende eller kan benyttes andre steder. Såfremt du benytter denne hjemmeside fra et andet sted, påhviler det dig at overholde gældende lokal lovgivning. Såfremt en del af nærværende Vilkår og betingelser skulle vise sig at være i modstrid med loven, ugyldig eller uigennemførlig, vil den pågældende del kunne udskilles, og dette vil ikke have nogen indflydelse på de øvrige bestemmelsers gyldighed og retskraft. Et eventuelt bevis på anvendelse af denne hjemmeside til ulovlige formål vil blive indberettet til de relevante myndigheder.
Du erklærer dig indforstået med, at et eventuelt søgsmål som følge af eller med relation til nærværende Vilkår og betingelser skal forelægges og behandles af en stats- eller forbundsdomstol i Hennepin County, Minnesota, USA, og du giver hermed dit samtykke til og underkaster dig personlig jurisdiktion ved sådanne domstole i forbindelse med et sådant søgsmål.

12. Ingen bemyndigelse
Hverken nærværende Vilkår og betingelser eller brug af hjemmesiden medfører nogen form for bemyndigelse, partnerskab, joint venture, franchisingaftale eller ansættelsesforhold.

13. BESTEMMELSER VEDRØRENDE DIGITAL SIGNATUR
Du står inde for og garanterer, at du har juridisk ret og myndighed til at indgå aftale vedrørende nærværende Vilkår og betingelser på vegne af dig selv og det medlem, den køber, den leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler, når du benytter hjemmesiden. Du erklærer dig desuden indforstået med, at din brug udgør en elektronisk signatur som defineret i "The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act" ("E-Sign") og "The Uniform Electronic Transactions Act" ("UETA"), og at du dermed accepterer nærværende Vilkår og betingelser og deres gyldighed som elektronisk retsdokument i henhold til E-Sign, UETA og "The Uniform Computer Information Transactions Act" ("“UCITA”"), hvilket betyder, at de er retsgyldige, bindende og uigendrivelige, både for dig og det medlem, den køber, den leverandør eller anden enhed, på hvis vegne du handler.

14. BEKENDTGØRELSE ANGÅENDE OG PROCEDURE FOR FREMSÆTTELSE AF KRAV VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF OPHAVSRET
Carlson Hotels respekterer andres intellektuelle ejendomsret.  Såfremt du mener, at dit værk er blevet kopieret på vores hjemmeside på en sådan måde, at ophavsretten er krænket, bedes du venligst sende følgende oplysninger på skrift til vores copyright agent, se nedenfor:
(i) Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, for hvilket det menes, at ophavsretten er krænket, eller, såfremt der er tale om flere ophavsretligt beskyttede værker, en repræsentativ liste over sådanne værker.
(ii) Identifikation af det materiale, som menes at krænke ophavsretten, og som skal fjernes, samt tilstrækkeligt udførlige oplysninger til, at vi kan finde frem til det pågældende materiale.
(iii) Dine kontaktoplysninger, f.eks. i form af en adresse, et telefonnummer og eventuelt en e-mail-adresse.
(iv) En erklæring om, at du har grund til at mene, at den pågældende brug af materialet ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten eller vedkommendes repræsentant eller er i modstrid med loven.
(v) En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og at du, under straffeansvar, kan bekræfte, at du har tilladelse til at handle på vegne af ejeren af den ophavsret, der menes krænket.
(vi) Din fysiske underskrift eller elektroniske signatur som bekræftelse på ovenstående.
Copyright Agent
Carlson Hotels
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
copyrights@carlson.com

15. ØVRIGE BESTEMMELSER
Nærværende Vilkår og betingelser udgør, sammen med Carlson Hotel’s fortrolighedserklæring, hele aftalen mellem parterne vedrørende brug af denne hjemmeside. Såfremt en bestemmelse i nærværende Vilkår og betingelser af en eller anden årsag skulle vise sig at være ugyldig, i modstrid med loven eller uigennemførlig, vil den pågældende del blive udskilt fra de øvrige vilkår og betingelser, og dette vil ikke have nogen indflydelse på de øvrige bestemmelsers gyldighed og retskraft. Carlson Hotels kan når som helst ændre nærværende Vilkår og betingelser ved opdatering af denne bekendtgørelse, og sådanne ændringer træder i kraft omgående, medmindre andet er angivet.

Version 3.0/Oktober 2010