Radisson Radisson-hotell
Search
Allmänna användningsvillkor för webbplatsen
Allmänna användningsvillkor för webbplatsen

LÄS IGENOM DESSA ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING (hädanefter benämnda "allmänna villkor") NOGA INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. Denna webbplats ägs och drivs av Carlson Hotels, Inc., en koncern från Minnesota, USA, med säte och företagsadress på 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 55305-5240, USA; telefon: +1-(763)-212-5000, e-postadress: CarlsonPublicRelations@carlson.com – för information om representanter, se http://www.carlson.com/our-company/board-of-directors.php – sammantaget benämnt "Carlson Hotels", "vi," "oss", "vår" eller "våra" nedan. Genom att använda, öppna, visa, överföra, cacha, lagra eller på annat sätt använda några eller något av tjänsterna, innehållet eller funktionerna på denna webbplats bekräftar du att du godtar de villkor som anges i det här dokumentet. Om du inte godtar dessa villkor för användning ska du inte använda webbplatsen och omedelbart lämna den. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor. Kontrollera dessa villkor regelbundet eftersom de kan ha uppdaterats. Alla ändringar verkställs omedelbart, såvida inget annat anges, och du bör kontrollera dessa villkor med jämna mellanrum med avseende på sådana uppdateringar. När du fortsätter att använda denna webbplats efter att uppdateringar av dessa villkor har publicerats (inklusive integritetspolicyn) innebär detta att du godtar de aktuella ändringarna.

1. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN
Du får endast använda denna webbplats om du är minst 18 år och kan ingå bindande avtal (vår webbplats är inte tillgänglig för användning av minderåriga). Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du är åtminstone 18 år. Observera att den lägsta åldern för incheckning kan variera mellan olika anläggningar (kontakta anläggningen direkt före bokning om du har frågor angående minimåldern för incheckning). Allt material på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. En del av informationen och materialet som finns på denna webbplats kan komma från franchisetagare som kontrollerar de policys och rutiner som tillämpas på deras hotell. Denna webbplats får endast användas i personligt syfte. Kommersiell användning av denna webbplats är strängeligen förbjuden, såvida du inte i förväg har inhämtat skriftligt tillstånd till den från Carlson Hotels. Du får endast använda denna webbplats för att göra legitima bokningar eller inköp. Du ansvarar för skyddandet av lösenord, inloggningsuppgifter och kontoinformation. Du bär det ekonomiska ansvaret för all användning av webbplatsen som sker med ditt lösenord och din inloggningsinformation. Vi kan, när som helst och utan föregående meddelande eller ersättningsskyldighet, spärra eller begränsa tillgången till hela eller delar av denna webbplats.
Du får inte använda webbplatsen för att göra felaktiga, bedrägliga eller spekulativa bokningar eller göra bokningar på grund av förväntad efterfrågan; publicera eller överföra olagligt, hotfullt, kränkande, ärekränkande, obscent, oanständigt, provocerande, pornografiskt eller vanvördigt material eller material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra beteende som skulle kunna betraktas som ett brott, ge upphov till civilrättslig ersättningsskyldighet eller på annat sätt bryta mot någon lagstiftning; skicka någon form av masskommunikation, inklusive men inte begränsat till, skräppost eller kedjebrev eller i annat syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor.
Du förbinder dig att inte försöka utge dig för att vara eller imitera någon annan, varken som en enskild fysisk person eller en representant för någon form av juridisk person, verklig eller fiktiv, inklusive att utge dig för att vara en representant för Carlson Hotels eller annan part som tillhandahåller tjänster som är förknippade med denna webbplats.

2. INSKRÄNKNINGAR I ANVÄNDNING AV MATERIAL
Allt material på denna webbplats är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Carlson Hotels eller dess dotterbolag eller närstående bolag och/eller tredjemanslicenstagare. Inget material från Radisson.com eller andra webbplatser som ägs, drivs, licenseras eller kontrolleras av Carlson Hotels får på något sätt kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, överföras eller distribueras med följande undantag: Det är tillåtet att ladda ner en enda kopia av materialet till en enda dator för personlig, icke kommersiell användning i hemmet, under förutsättning att all information om upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt bevaras intakta.

Alla varumärken, servicemärken, företagsnamn och varumärkets helhetsintryck tillhör Carlson Hotels eller dess dotterbolag eller närstående bolag och/eller tredjemanslicenstagare. Det är inte tillåtet att använda ramar eller ramteknik för att bifoga våra varumärken, logotyper eller information som ägs av oss (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) utan att vårt skriftliga tillstånd först har inhämtats. Det är inte tillåtet att använda metataggar eller annan "dold text" som innehåller vårt namn, våra varumärken eller annan information som ägs av oss utan att vårt skriftliga tillstånd först har inhämtats.
För att få tillstånd till elektronisk användning eller publicering av Carlson Hotels upphovsrättsskyddade material, kontakta permissions@radisson.com.

3. FORUM, CHATTRUM OCH OFFENTLIG KOMMUNIKATION
Med "offentlig kommunikation" avses alla chattrum, anslagstavlor, e-postfunktioner, sociala nätverk, bloggar eller liknande tjänster som erbjuds i samband med denna webbplats. Genom att använda eller medverka i offentlig kommunikation förbinder du dig att följa alla häri angivna villkor; inte trakassera, smäda, förtala eller hota andra; inte göra hatiska eller rasistiska utsagor; inte använda språk, bilder eller annat material som är obscent eller oanständigt; inte diskutera eller främja olagliga aktiviteter; inte skicka in material som bryter mot lagen eller mot utomstående parters rättigheter; inte använda offentlig kommunikation i kommersiella syften av något slag, inklusive försök till värvning eller marknadsföring; inte utge dig för att vara någon annan än den du är och att inte göra utsagor eller tillhandahålla material som inte rör ämnet för den offentliga kommunikationen. Carlson Hotels förbehåller sig rätten att när som helst redigera eller ta bort material från all slags offentlig kommunikation. Carlson Hotels har emellertid inte någon skyldighet att göra det och tar inte ansvar för material eller korrektheten i sådant innehåll i offentlig kommunikation.
Genom att tillgängliggöra information, bilder (till exempel videoklipp eller fotografier) eller annat material i eller till offentlig kommunikation beviljar du oss automatiskt en icke-exklusiv, royaltyfri och icke tidsbegränsad rättighet och licens som inte kan återkallas att reproducera, använda, publicera, modifiera, skapa härledda verk, offentligt visa eller distribuera sådant material oavsett format, medium eller teknik – nu känt/känd eller som kan utvecklas i framtiden.
Iaktta försiktighet när du deltar i offentlig kommunikation. Individer är inte nödvändigtvis dem de utger sig för att vara och den information som de tillhandahåller är inte nödvändigtvis korrekt eller tillförlitlig. Lämna inte lämna ut e-postadress, telefonnummer eller andra personuppgifter eller känslig information i kommentarstexten.

4. INSKICKAT MATERIAL
Vi uppskattar att höra från användare och välkomnar deras synpunkter om webbplatsen och de produkter och tjänster som erbjuds via webbplatsen. Dock har vi en etablerad policy inom företaget som inte tillåter oss att ta emot eller beakta kreativa idéer, förslag eller material som vi inte uttryckligen har efterfrågat. Vi har kunniga medarbetare och konsulter som eventuellt arbetar på samma eller liknande idéer. Vi hoppas att du förstår att syftet med den här policyn är att undvika risken för framtida missförstånd när enskilda personer anser att projekt som har tagits fram av vår anställda personal och/eller våra konsulter uppvisar stora likheter med deras eget kreativa arbete. Skicka inte oombedd in kreativt originalmaterial av något slag. Vi uppskattar användarnas synpunkter om webbplatsen och de tjänster och produkter som tillhandahålls via webbplatsen, men ber dig vara specifik i kommentarer samt att inte skicka in några kreativa idéer, förslag eller material (såvida vi inte uttryckligen har begärt det).

Om du, på vår uppmaning, skickar in specifikt material eller om du, trots vårt klargörande, oombedd skickar in kreativa förslag, idéer, anteckningar, teckningar, koncept eller annan information (hädanefter benämnt "inskickat material") ska det inskickade materialet betraktas som vår egendom, såväl nu som i framtiden. Inget av det inskickade materialet ska omgärdas av några som helst krav på sekretess från vår sida och vi tar inte något ansvar för användning eller redovisning av inskickat material. Utan inskränkningar i det ovanstående övergår nuvarande och hädanefter uppkommande rättigheter av alla slag i hela världen till det inskickade materialet i vår ägo. Vi har vidare rätt till obegränsad användning av inskickat material i alla tänkbara syften, såväl kommersiella som andra, utan att behöva betala någon ersättning till den person som har skickat in materialet i fråga.

5. TILLGÅNG OCH STÖRNINGAR
I samband med användningen av denna webbplats ska du inte använda robotar, spindlar, annan automatisk utrustning eller manuella processer för att övervaka eller kopiera webbplatsen, dess innehåll eller information på den utan att vårt skriftliga tillstånd först har inhämtats. Du förbinder dig att inte använda utrustning, programvara eller rutiner för att störa eller försöka störa webbplatsens funktion eller transaktioner som genomförs via webbplatsen. Du förbinder dig att inte kopiera, reproducera, ändra, modifiera, skapa härledda verk eller offentligt visa innehåll från webbplatsen utan att vårt eller aktuell tredje parts skriftliga tillstånd först har inhämtats.

Den information som du tillhandahåller får inte i) innehålla virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, cancelbot-filer eller andra programmeringsrutiner som är avsedda att skada, orsaka skadliga störningar i eller i det fördolda fånga upp eller ta över system, data eller information eller ii) skapa grund för ersättningsansvar för oss eller leda till att tjänsterna från vår internetleverantör eller andra leverantörer (helt eller delvis) går förlorade.

6. LÄNKAR
Vi granskar eller övervakar inte webbplatser som är länkade till denna webbplats och ansvarar inte för innehållet på sådana länkade webbplatser. Infogandet av länkar till sådana webbplatser innebär inte någon underförstådd rekommendation av webbplatsen från Carlson Hotels sida. Länkning till sådana webbplatser sker på egen risk. Vidare förbinder du dig att inte länka den egna eller tredje parters webbplatser till någon sida som tillhör den här webbplatsen, utöver startsidan för hotellkedjan eller det specifika hotellets startsida (allmänt kallat "djuplänkning") utan att vårt skriftliga tillstånd först har inhämtats. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avaktivera alla länkar från tredjepartswebbplatser till denna webbplats.

7. ANSVARSFRISKRIVNING
Materialet på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller stav- eller tryckfel. CARLSON HOTELS kan när som helst göra ändringar eller förbättringar utan föregående meddelande, även efter bekräftelse av en transaktion. MATERIALET PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING TILLÅTER DET FRISKRIVER CARLSON HOTELS SIG FRÅN ALLA GARANTIER OM KURANS, ÄNDAMÅLSENLIGHET OCH ATT INTRÅNG INTE GJORTS I UTOMSTÅENDE PARTERS RÄTTIGHETER. CARLSON HOTELS LÄMNAR INGA GARANTIER OM WEBBPLATSENS FUNKTIONER, ATT TILLGÅNGEN TILL MATERIALET SKA VARA AVBROTTS- ELLER FELFRI, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM WEBBPLATSEN LIGGER PÅ ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. CARLSON HOTELS LÄMNAR INGA GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER I FRÅGA OM ANVÄNDNINGEN AV ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS VAD BETRÄFFAR KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. DU (OCH INTE CARLSON HOTELS) BÄR ANSVARET FÖR HELA KOSTNADEN FÖR EVENTUELLT NÖDVÄNDIGT SERVICE-, REPARATIONS- ELLER KORRIGERINGSARBETE. DET KAN HÄNDA ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE GÄLLER DIG I HÄNDELSE AV ATT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. DU GODTAR ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK.
ELEKTRONISK ÖVERFÖRING, INKLUSIVE VIA INTERNET, ÄR OFFENTLIG OCH ALL SÅDAN ANVÄNDNING ÄR OFFENTLIG OCH INTE PRIVAT. INFORMATION SOM FÖRKNIPPAS MED ELLER HÄRRÖR FRÅN SÅDAN ANVÄNDNING ÄR OFFENTLIG ELLER TILLHÖR DEM SOM SAMLAR IN UPPGIFTERNA OCH ÄR INTE PERSONLIG ELLER PRIVAT INFORMATION.
MEDDELANDE I ENLIGHET MED ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT (18 U.S.C. 2701-2711): VI LÄMNAR INGA GARANTIER OM KONFIDENTIALITET ELLER SEKRETESS I SAMBAND MED KOMMUNIKATION ELLER INFORMATION SOM ÖVERFÖRS VIA WEBBPLATSEN ELLER ANNAN WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DENNA WEBBPLATS. VI TAR INGET ANSVAR FÖR INTEGRITET OCH SEKRETESS I FRÅGA OM INFORMATION, E-POSTADRESSER, REGISTRERINGS- OCH IDENTIFIERINGSINFORMATION, HÅRDDISKUTRYMME, KOMMUNIKATION, KONFIDENTIELL INFORMATION ELLER AFFÄRSHEMLIGHETER ELLER ANNAT MATERIAL SOM ÖVERFÖRS VIA NÄTVERK SOM WEBBPLATSEN HAR TILLGÅNG TILL ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR KOPPLAD TILL DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.
Vi kontrollerar inte information som tillhandahålls av andra användare via webbplatsen. Du kan uppfatta andra användares information som stötande, sårande, nedsättande, oärlig eller felaktig. Du bör vidta de efterforskningar som du anser vara nödvändiga och lämpliga innan du går vidare med en online- eller offlinetransaktion med tredje part. I den utsträckning som vi förtecknar information om eller länkar till produkter och tjänster från tredje part på vår webbplats utgör webbplatsen endast ett medium. Vi är inte inblandade i den faktiska transaktionen och har inte någon kontroll över, och gör inga utfästelser i fråga om kvaliteten, säkerheten, lagligheten eller korrektheten i dessa tjänster eller produkter.
Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att efter eget gottfinnande modifiera eller avbryta transaktioner där det verkar som om kunden har medverkat i bedrägliga, olagliga eller andra olämpliga aktiviteter samt att förbjuda eller begränsa deltagande i eller utnyttjande av webbplatsen om inte samtliga allmänna villkor i detta dokument följs.

8. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Carlson Hotels tar inget ansvar för några skador som orsakas av faktorer såsom prestandafel, fel, förbiseenden, störningar, defekter, försenade överföringar, datorvirus eller ledningsfel. Carlson Hotels tar inget ansvar för skador såsom särskilda skador eller följdskador som uppstår till följd av användning, eller oförmåga till användning, av materialet på denna webbplats, även i händelse av försumlighet eller om Carlson Hotels eller en auktoriserad representant för Carlson Hotels har informerats om risken för sådana skador eller bådadera. Det kan hända att ovanstående inskränkningar eller undantag inte gäller dig i händelse av att tillämplig lagstiftning inte tillåter inskränkning av eller undantag från ansvar för oavsiktliga skador eller följdskador. Under inga omständigheter ska Carlson Hotels totala ersättningsskyldighet gentemot dig för alla förluster, skador eller anspråk (vid avtalsbrott eller skadeståndsanspråk, exempelvis på grund av försumlighet) eller annat överstiga det belopp du betalade för att få tillgång till webbplatsen. Härmed avsäger du dig alla krav, anspråk eller rätten att resa sådana krav eller anspråk som härrör från eller är förknippade med denna webbplats, offentlig kommunikation eller dessa allmänna villkor efter ett (1) år från den första förekomsten av handlingen, händelsen, förhållandet eller förbiseendet som ligger till grund för kravet eller anspråket.

Vi tar inte något ansvar för och är inte ersättningsskyldiga för i) funktionsfel i telefoner, mobiltelefoner, elektronik, nätverk, internet, datorer, maskinvara eller programvara, förseningar eller avbrott; ii) åverkan, förlust eller skador på din dator eller uppsnappande eller användande av kreditkortsinformation i samband med eller till följd av användning av webbplatsen eller webbplatser, tjänster eller material som länkas eller förknippas med webbplatsen eller iii) eventuell felaktig information, oavsett om den har orsakats av andra användare eller av utrustning, programvara eller programmering som är förknippad med eller används på webbplatsen eller är ett resultat av tekniska eller mänskliga fel som kan uppstå i hanteringen av information som rör webbplatsen.

9. AVSTÅENDE
GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS BEKRÄFTAR OCH GODTAR ALLA ANVÄNDARE ATT CARLSON HOTELS, DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, DOTTERBOLAG, FRANCHISETAGARE OCH DERAS BEFATTNINGSHAVARE, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, AGENTER OCH INBJUDNA PARTER BEFRIAS OCH FRISKRIVS FRÅN ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET OAVSETT SLAG, INKLUSIVE ANSPRÅK SOM BASERAS PÅ PUBLICERINGSRÄTTIGHETER, FÖRTAL, INTRÅNG I PRIVATLIVET, PERSONSKADOR, SJUKDOM, DÖDSFALL ELLER EGENDOMSSKADOR SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER GODTAGANDE, ANVÄNDNING ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV INFORMATION, MATERIAL, VAROR ELLER TJÄNSTER SOM RÖR WEBBPLATSEN.

10. UPPSÄGNING
Carlson Hotels eller du kan när som helst säga upp godtagandet av dessa allmänna villkor. Du kan säga upp de allmänna villkoren genom att sluta att använda webbplatsen och förstöra a) allt material som hämtats från Carlson Hotels webbplatser och b) all tillhörande dokumentation, alla exemplar och kopior och installationer (sammantaget benämnt "materialet"). Carlson Hotels kan säga upp avtalet med dig enligt dessa allmänna villkor omedelbart och utan föregående meddelande om Carlson Hotels enligt eget gottfinnande anser att du bryter mot något eller några villkor eller genom att lägga ned webbplatsen. Vid uppsägningen måste du förstöra allt material. Eventuella bestämmelser i dessa allmänna villkor som genom sin beskaffenhet består efter uppsägningen ska fortsätta att gälla.

11. JURISDIKTION
Dessa allmänna villkor är underkastade och ska tolkas i enlighet med lagstiftningen i delstaten Minnesota i USA, oaktat eventuella principer om internationell privaträtt eller motstridiga lagrum. Carlson Hotels gör inga utfästelser om att dessa material är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. Om du använder den här webbplatsen på andra platser ansvarar du för att tillämpliga lokala lagar följs. Om någon del av dessa allmänna villkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller ej genomdrivbar ska denna del anses vara avskiljd och inte påverka övriga bestämmelsers giltighet eller genomdrivbarhet. Eventuella bevis på användning av webbplatsen i olagliga syften överlämnas till polisiära myndigheter.
Du godtar att eventuella rättsliga åtgärder som inleds till följd av eller i samband med dessa allmänna villkor måste inledas i den delstatliga eller federala domstolen i Hennepin County, Minnesota, USA och härmed godtar och underkastar du dig dessa domstolars specifika jurisdiktion i syften som rör sådana rättsliga åtgärder eller processer.

12. Ingen agentur
Dessa allmänna villkor eller användningen av webbplatsen utgör inte någon relation i form av agentur, partnerskap, samriskprojekt, franchiseförhållande eller anställningsförhållande.

13. BESTÄMMELSER OM DIGITAL SIGNATUR
Du bekräftar och garanterar att du har juridisk rättighet, befogenhet och behörighet att godta dessa allmänna villkor för egen räkning och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du handlar under användningen av webbplatsen. Du godtar vidare att din användning utgör en elektronisk signatur enligt definitionen i Electronic Signatures in Global and National Commerce Act ("E-Sign") och Uniform Electronic Transactions Act ("UETA"); att du har tagit del av, utfört, ingått, godtagit villkoren i och i övrigt bekräftat dessa allmänna villkor samt bekräftat och godtagit att dessa allmänna villkor utgör ett elektroniskt dokument i enlighet med E-Sign, UETA och Uniform Computer Information Transactions Act ("UCITA") och därmed är fullständigt giltiga, äger laga kraft, är genomdrivbara och bindande och obestridliga för dig och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du handlar.

14. INFORMATION OM OCH PROCEDUR FÖR RESANDE AV ANSPRÅK OM PÅSTÅTT UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG
Carlson Hotels respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att dina verk har kopierats på vår webbplats på ett sätt som utgör ett intrång i upphovsrätten ska du skicka in följande information skriftligen till vår upphovsrättsansvarige (se nedan för kontaktinformation):
i) Uppgift om det upphovsrättsskyddade arbete som du anser har utsatts för intrång eller, om anspråket gäller flera upphovsrättsskyddade verk, en representativ förteckning över sådana verk.
ii) Uppgift om det material som anses göra intrång, eller utgöra grunden för den aktivitet som anses göra intrång och som ska tas bort eller göras otillgängligt samt tillräcklig information som gör det möjligt för oss att lokalisera materialet i fråga.
iii) Kontaktinformation som gör det möjligt för oss att kontakta dig, t.ex. adress, telefonnummer och, i tillämpliga fall, e-postadress.
iv) En framställan om att du i god tro hyser uppfattningen att användningen av det material som klagomålet gäller inte har godtagits av ägaren till upphovsrätten, hans/hennes agent eller tillämplig lagstiftning.
v) En framställan om att informationen i meddelandet är korrekt och att du, under straffansvar för mened, är behörig att handla på uppdrag av ägaren till den exklusiva rättighet som det påstådda intrånget rör.
vi) Din fysiska eller elektroniska signatur som en bekräftelse ovanstående.
Copyright Agent
Carlson Hotels
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305, USA
+1-(763)-212-5211
copyrights@carlson.com

15. ÖVRIGT
Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med Carlson Hotels integritetspolicy det fullständiga avtalet mellan parterna i fråga om användningen av denna webbplats. Om någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor av någon anledning skulle anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomdrivbar ska denna bestämmelse avskiljas från övriga villkor och inte påverka övriga bestämmelser giltighet eller genomdrivbarhet. Carlson Hotels kan när som helst revidera dessa allmänna villkor genom att uppdatera detta dokument. Sådana förändringar verkställs omedelbart om inget annat anges.

Version 3.0/oktober 2010