Användningsvillkor för webbplatsen
Användningsvillkor för webbplatsen

LÄS IGENOM DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN. Genom att använda den här webbplatsen (”webbplatsen”) godkänner du användningsvillkoren för webbplatsen (”användningsvillkoren”) och Carlson Hotels, Inc. sekretesspolicy (”sekretesspolicyn”). Om du inte samtycker till användningsvillkoren och sekretesspolicyn ska du inte använda webbplatsen.

Denna webbplats ägs och drivs av Carlson Hotels, Inc. ("Carlson Hotels"). Carlson Hotels kan när som helst ändra dessa användningsvillkor. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till sådana ändringar och till att du efterföljer alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Det material som tillhandahålls på webbplatsen skyddas av lag, innefattande men inte begränsat till, amerikanska upphovsrättslagar och internationella överenskommelser. Ytterligare villkor gäller för bokningar.

Användning av webbplatsen
Du får endast använda denna webbplats om du är minst 18 år och får ingå bindande avtal (webbplatsen är inte tillgänglig för användning av minderåriga). Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du är minst 18 år. All information och allt material på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. En del av informationen och materialet som finns på denna webbplats kan komma från franchisetagare som kontrollerar policyer och rutiner som tillämpas på deras respektive hotell.

Begränsningar av användning
Innehållet på denna webbplats såsom text, grafik, bilder, foton, illustrationer, varumärken, varunamn, servicemärken, logotyper eller information som kommer från Carlson Hotels' licensgivare samt annat material (”innehåll”) skyddas av upphovsrätten enligt både amerikanska och utländska lagar. Äganderätten till innehållet förblir hos Carlson Hotels. All användning av innehållet som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användningsvillkor utgör en överträdelse mot användningsvillkoren och kan bryta mot upphovsrättsliga, varumärkesrättsliga och andra lagar. Förutom vad som anges häri, får inget av innehållet kopieras, reproduceras, distribueras, publiceras, laddas ner, visas, postas eller överföras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Carlson Hotels eller dess licensgivare. Carlson Hotels ger dig behörighet att läsa och ladda ner en enstaka kopia av innehållet enbart för ditt eget lagliga, personliga, icke-kommersiella bruk om du inkluderar följande copyright: "© 2015 Carlson Hotels, Inc. Med ensamrätt” och innefattar andra upphovsrättsliga och äganderättsliga meddelanden som finns i innehållet. Alla särskilda regler för användning av andra objekt som tillhandahålls på webbplatsen kan innefattas på andra ställen på webbplatsen och innefattas i dessa användningsvillkor genom hänvisning. Användning av innehållet på andra webbplatser eller nätverksanslutna datorer i vilket syfte som helst är förbjuden. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri är förbehållna Carlson Hotels och dess licensgivare. Om du bryter mot något av dessa användningsvillkor kommer ditt tillstånd att använda innehållet automatiskt att upphöra och du måste omedelbart förstöra alla kopior du har gjort av någon del av innehållet.

Du får inte, utan Carlson Hotels' skriftliga tillstånd, spegla något av innehållet på denna webbplats på någon annan server. Du får inte använda webbplatsen i något syfte som är olagligt eller som förbjuds av dessa användningsvillkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som skulle kunna skada, sätta ur stånd, överbelasta eller förhindra webbplatsen, eller störa någon annan parts användning av webbplatsen. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen genom hackning, lösenordsutvinning eller på andra sätt. Carlson Hotels förbehåller sig rätten att efter eget godtycke avsluta din åtkomst till webbplatsen, eller någon del av den, när som helst, av vilken som helst anledning, utan föregående meddelande.

Inskickande av förslag
Carlson Hotels vill gärna höra från våra användare och välkomnar dina kommentarer gällande webbplatsen, våra produkter och tjänster. Dock har vi en etablerad policy inom företaget som inte tillåter oss att ta emot eller beakta kreativa idéer, förslag eller material som vi inte uttryckligen har efterfrågat. Vi har kunniga medarbetare och konsulter som eventuellt arbetar på samma eller liknande idéer. Vi hoppas att du förstår att syftet med den här policyn är att undvika risken för framtida missförstånd när enskilda personer anser att projekt som har tagits fram av vår anställda personal och/eller våra konsulter uppvisar stora likheter med deras eget kreativa arbete. Skicka inte oombedd in kreativt originalmaterial av något slag.

Om du, på vår uppmaning, skickar in specifikt material eller om du, utan vår uppmaning, skickar in kreativa förslag, idéer, anteckningar, teckningar, koncept eller annan information (hädanefter benämnt ”inskickat material”) kommer det inskickade materialet betraktas som vår egendom, såväl nu som i framtiden. Carlson Hotels kan behandla inskickat material som ej konfidentiell information och kommer inte att ansvara för användning eller uppgivande av något inskickat material. Utan inskränkningar av det föregående, övergår nuvarande och hädanefter uppkommande rättigheter av alla slag i hela världen till det inskickade materialet i Carlson Hotels ägo. Vi har vidare rätt till obegränsad användning av inskickat material i alla tänkbara syften, såväl kommersiella som andra, utan att behöva betala någon ersättning till den person som har skickat in materialet i fråga.

Kommunikation från användare
Personuppgifter som du skickar in till Carlson Hotels kontrolleras av vår sekretesspolicy. I de fall det finns oförenligheter mellan användningsvillkoren och sekretesspolicyn ska sekretesspolicyn vara gällande.

Förutom vad som anges under Inskickande av förslag (ovan) gör Carlson Hotels inga anspråk på äganderätt av någon information eller något material en användare tillhandahåller Carlson Hotels eller postar, laddar upp, matar in, skickar in eller överför till den här webbplatsen (”kommunikation”). Du samtycker till att du inte kommer att tillhandahålla kommunikation som i helhet eller till del är kränkande, provocerande, diskriminerande, ärekränkande, falsk, hotfull, vulgär, obscen, pornografisk, hädisk, grov, trakasserande, inkräktande på annans privatliv, hatisk eller mobbande; riktad mot kön, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell läggning, nationellt ursprung, religiös åskådning eller funktionsnedsättning; i strid med lokala, delstatliga, nationella eller internationella lagar; eller som inkräktar på eller överträder rättigheterna för någon part. Du samtycker dessutom till att du inte kommer att: (a) göra några kommunikationer som utgör en annons eller ett erbjudande om affärer, (b) störa det normala dialogflödet eller göra en kommunikation som inte hör ihop med ämnet som diskuteras (såvida det inte är tydligt att diskussionen är fri), (c) posta kedjebrev eller pyramidspel, utge dig för att vara en annan person, (d) sprida virus eller annan skadlig programkod, (e) skörda eller på annat sätt samla in information om andra, bland annat e-postadresser, utan personers tillåtelse, (f) posta samma inlägg mer än en gång eller ”spamma”, (g) ägna dig åt något beteende som begränsar eller hindrar andra personer från att använda webbplatsen, eller, som enligt Carlson Hotels bedömning, utsätter Carlson Hotels eller någon av dess licensgivare, partner eller kunder för olägenheter eller skada av något slag.

Genom att göra en kommunikation samtycker du till att sådan kommunikation är ej konfidentiell, ej äganderättsskyddad och kan spridas eller användas av Carlson Hotels. Om du gör en kommunikation intygar eller garanterar du automatiskt att ägaren av sådant innehåll uttryckligen har gett Carlson Hotels en royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomfattande och icke-exklusiv licens att använda, återproducera, skapa härledda verk av, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, framföra och visa kommunikationen i alla media eller medium, eller alla former, format eller forum som nu är kända eller hädanefter kommer att utvecklas. Trots det föregående har Carlson Hotels ingen plikt att använda någon kommunikation.

Du är ensam ansvarig för din kommunikation, för följderna för att göra en sådan kommunikation och för ditt beroende av sådan kommunikation. Carlson Hotels ansvarar inte för några följder av någon kommunikation. Carlson Hotels ansvarar inte för att granska eller övervaka kommunikationer som gjorts till denna webbplats av användare. Om en användare informerar om en kommunikation som påstås strida mot dessa användningsvillkor kan Carlson Hotels undersöka påståendet och bedöma i god tro och efter eget godtycke huruvida kommunikationen ska tas bort eller inte. Carlson Hotels har inget ansvar gentemot användare för utförande eller ej utförande av sådana aktiviteter.

Carlson Hotels förbehåller sig rätten (men är inte skyldig) att: (a) lagra dialogen på webbplatsen, (b) undersöka ett påstående om att en kommunikation inte överensstämmer med dessa användningsvillkor och bedöma efter eget godtycke att ta bort eller begära att kommunikationen tas bort, (c) ta bort kommunikationer som är grova, olagliga, störande eller föråldrade, eller som annars inte överensstämmer med dessa användningsvillkor, (d) avsluta en användares åtkomst till hela eller delar av webbplatsen vid överträdelser av dessa användningsvillkor eller lagen, (e) övervaka, redigera eller uppge kommunikationer eller (f) redigera eller ta bort kommunikationer som postats på webbplatsen, oavsett om sådan kommunikation strider mot dessa användningsvillkor eller inte.

Kampanjer
Alla eventuella erbjudanden eller kampanjer som utannonseras på den här webbplatsen är ogiltiga där de förbjuds och lyder under de regler som medföljer sådana erbjudanden eller kampanjer.

Villkor för mobila applikationer

Följande bestämmelser gäller för användare av Carlson Hotels mobila appar (vardera, en “App”):

Användare av Apples Appar
Om du laddar ner och/eller använder våra iPhone eller iPad Appar: Du, slutanvändaren av Appen, bekräftar att detta avtal har ingåtts av och mellan Carlson Hotels och dig, och inte med Apple, Inc., och att Apple, Inc. inte ansvarar för Appen och/eller dess innehåll. Trots det föregående, godkänner du att Apple, Inc. och dess dotterbolag är tredje parts mottagare av detta avtal med Carlson Hotels, och att Apple, Inc. har rätt (och anses ha accepterat rätten) att genomdriva dessa villkor. Du bekräftar att Apple, Inc. har ingen som helst skyldighet att upprätthålla eller stödja Appen. Du bekräftar att du har granskat App Store Villkor (finns online på http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Carlson Hotels' villkor är också införlivade genom hänvisning till Licensed Application End User License Agreement (“LAEULA”) publicerad av Apple, Inc. (finns online på http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Vid tillämpningen av dessa villkor, anses Appen vara den “Licensierade applikationen” enligt definitionen i LAEULA och Carlson Hotels anses vara “Applikationsleverantören” enligt definitionen i LAEULA. Om något av dessa villkor strider mot villkoren i LAEULA ska dessa villkor vara gällande.

Användare av Android Appar
Om du laddar ner och/eller använder våra appar från Google Play: Du, slutanvändaren av Appen, bekräftar att Carlson Hotels, inte Google Inc., licensierar rätten att installera och använda varje App. Du bekräftar att Google inte har någon som helst skyldighet att upprätthålla eller stödja Appen. Du bekräftar att du har läst villkoren på Google Plays webbplats (“Villkor”) (finns online på http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), och att ditt avtal med Carlson Hotels enligt dessa villkor införlivar villkoren som hänvisning. Om något av dessa villkor strider mot villkoren, ska dessa villkor vara gällande.

Du får inte använda, exportera eller vidareexportera Appen med undantag som tillåts av amerikansk lag och lagarna i den jurisdiktion där Appen erhölls.  I synnerhet, men utan begränsning, får Appen inte exporteras eller återexporteras: (a) in i några US-embargoländer eller (b) till någon på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals eller US Department of Commerce Denied Person List eller Entity List.  Genom att använda Appen garanterar du att du inte befinner dig i något sådant land eller på någon sådan lista.  Du godkänner också att du inte kommer att använda Appen för verksamhet som förbjuds enligt gällande lagstiftning i USA, inklusive, utan begränsning, utveckling, konstruktion, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler. samt kemiska eller biologiska vapen.

Ansvarsskyldighet för Carlson Hotels och dess licensgivare och partners
Användning av webbplatsen eller innehållet sker på egen risk. Innehållet på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller stav- eller tryckfel. Carlson Hotels kan när som helst göra ändringar eller förbättringar.

INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG VARE SIG OCH SÅ LÅNGT ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, CARLSON HOTELS AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. CARLSON HOTELS LÄMNAR INGA GARANTIER OM WEBBPLATSENS FUNKTIONER, ATT TILLGÅNGEN TILL MATERIALET SKA VARA AVBROTTS- ELLER FELFRITT, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM WEBBPLATSEN LIGGER PÅ ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. CARLSON HOTELS LÄMNAR INGA GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER I FRÅGA OM ANVÄNDNINGEN AV ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV  INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS VAD BETRÄFFAR KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. DU (OCH INTE CARLSON HOTELS) BÄR ANSVARET FÖR HELA KOSTNADEN FÖR EVENTUELLT NÖDVÄNDIGT SERVICE-, REPARATIONS- ELLER KORRIGERINGSARBETE. DET KAN HÄNDA ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE GÄLLER DIG I HÄNDELSE AV ATT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. DU GODTAR ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK.

CARLSON HOTELS ANTAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET, OAVSETT OM DET PÅSTÅDDA ANSVARET BEROR PÅ AVTAL ELLER SKADESTÅND, FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE, INNEFATTANDE UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE VINSTER ELLER INTÄKTER ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST I SAMBAND MED ELLER HÄRRÖRANDE FRÅN HANDLING ELLER UNDERLÅTENHET FRÅN CARLSON HOTELS, DESS OMBUD, DOTTERBOLAG, SAMARBETSPARTNER, OBEROENDE LEVERANTÖRER ELLER SJÄLVSTÄNDIGA TREDJE PARTER SOM EN FÖLJD AV HANDLING ELLER UNDERLÅTENHET VID UPPFYLLANDE AV ELLER I STRID MED DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER DENNA SEKRETESSPOLICY. DET KAN HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG INTE GÄLLER DIG I DEN MÅN GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR SKADOR. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA CARLZON HOTELS' TOTALA ANSVAR FÖR ALLA FÖRLUSTER, SKADOR OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER, ELLER ANNAT INTE VARA STÖRRE ÄN DET BELOPP SOM DU ERLAGT FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN. HÄRMED AVSÄGER DU DIG ALLA KRAV, ANSPRÅK ELLER RÄTTEN ATT RESA SÅDANA KRAV ELLER ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR FÖRKNIPPADE MED DENNA WEBBPLATS, KOMMUNIKATION ELLER DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR EFTER ETT (1) ÅR FRÅN DEN FÖRSTA FÖREKOMSTEN AV HANDLINGEN, HÄNDELSEN, FÖRHÅLLANDET ELLER FÖRBISEENDET SOM LIGGER TILL GRUND FÖR KRAVET ELLER ANSPRÅKET.

Om du laddar ner och/eller använder vår iPhone eller iPad App: Du bekräftar vidare och accepterar att Apple, Inc. under inga omständigheter kommer hållas ansvarigt för eventuella påståenden om Appen (inklusive, utan begränsning, en tredje parts fordran att Appen gör intrång på denne tredje parts immateriella rättigheter) eller din användning eller besittning av Appen, inklusive men inte begränsat till: (i) ersättningsanspråk, (ii) varje anspråk att Appen inte är förenlig med tillämplig lag eller förordning, samt (iii) fordringar som uppstår enligt konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Du bekräftar och accepterar att i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att Apple, Inc. inte har någon som helst garantiskyldighet med avseende på Appen.

Ditt konto
När du använder webbplatsen ansvarar du för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord, och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du samtycker till att acceptera ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Carlson Hotels förbehåller sig rätten att vägra tjänst, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget godtycke.

Ansvarsbefrielse
Du samtycker till att försvara, ansvarsbefria och hålla Carlson Hotels, dess tjänstemän, chefer, anställda, ombud, licensgivare och partner skadeslösa från och mot alla anspråk, processer eller krav, ansvarsskyldigheter och förlikningar, innefattande utan begränsning, rimliga arvoden för rättsliga ombud och revisionsbolag som följer på eller påstås följa på din användning av webbplatsen eller innehållet, eller på din överträdelse av dessa användningsvillkor.

Allmänt
Åtkomst till innehållet är kanske inte lagligt för vissa personer eller i vissa länder. När du använder webbplatsen gör du det på egen risk och ansvarar för att följa lagarna inom din jurisdiktion. Följande villkor ska fortsätta att gälla vid utlöpande eller upphörande av dessa användningsvillkor under alla omständigheter:  Ansvarsskyldighet för Carlson Hotels och dess licensgivare och partners, begränsningar av användning, inskickande av förslag, kommunikation från användare, ansvarsbefrielse, gällande lagar och fullständigt avtal.

Gällande lagar
Dessa användningsvillkor styrs av lagarna i Minnesota, USA, utan hänsyn till lagkonflikter. Du och Carlson Hotels samtycker härmed uttryckligen till och underställer er den exklusiva jurisdiktionen av de delstatliga och federala domstolarna i Hennepin County, Minnesota, USA, för tilldömande eller disposition av anspråk, processer eller tvister som härrör från dessa användningsvillkor. Om någon punkt i dessa användningsvillkor bedöms vara ogiltig av en domstol i gällande jurisdiktion ska ogiltigheten av sådan punkt inte påverka giltigheten av de återstående punkterna i dessa användningsvillkor, vilka kommer att förbli i full kraft. Ingen friskrivning från några av dessa användningsvillkor ska ses som en vidare eller fortsatt friskrivning av sådant villkor eller annat villkor.

Elektronisk signatur
Du bekräftar och garanterar att du har laglig rätt, befogenhet och behörighet att godta dessa användningsvillkor för egen räkning och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du handlar under användningen av webbplatsen. Du godtar vidare att din användning utgör en elektronisk signatur enligt definitionen i Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (”E-Sign”) och Uniform Electronic Transactions Act (”UETA”) (såsom antagna av delstaterna) att du har tagit del av, utfört, ingått, godtagit villkoren i och i övrigt bekräftat dessa användningsvillkor samt bekräftat och godtagit att dessa användningsvillkor utgör ett elektroniskt dokument i enlighet med E-Sign, UETA och Uniform Computer Information Transactions Act (“UCITA”) och därmed är fullständigt giltiga, äger laga kraft, är genomdrivbara och bindande och obestridliga för dig och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du agerar.

Meddelande- och borttagningsprocedurer
Om du tror att någon kommunikation, inskickat material eller annat material som finns tillgängligt på webbplatsen inkräktar på din upphovsrätt kan du begära att detta material tas bort (eller att åtkomst därtill tas bort) från webbplatsen genom att kontakta Carlson Hotels (adress finns nedan) och uppge följande information:

1. Identifiering av det upphovsrättsskyddade materialet som du tror överträds. Beskriv materialet och innefatta om möjligt ett exempel på eller platsen för (t.ex. webbadress) en godkänd version av materialet.
2. Identifiering av det inskickade materialet du tror överträds och dess plats. Beskriv det inskickade materialet och uppge dess webbadress eller annan information som ger oss möjlighet att hitta det inskickade materialet.
3. Ditt namn, adress, telefonnummer, och (om möjligt) e-postadress.
4. En framställan om att du har goda skäl att tro att den påtalade användningen av det material som klagomålet gäller inte har godtagits av ägaren till upphovsrätten, hans/hennes agent eller tillämplig lagstiftning.
5. En framställan om att informationen du tillhandahåller är korrekt och indikerar att du, under straffansvar för mened, är innehavaren av det upphovsrättsskyddade materialet eller behörig representant.
6. En signatur eller elektronisk signatur från innehavaren av det upphovsrättsskyddade materialet eller från den behörige representanten.

Vår adress och våra kontaktuppgifter för upphovsrättsliga frågor som rör denna webbplats är följande:

Carlson Hotels
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@carlson.com

För att skydda rättigheterna hos upphovsrättsinnehavare har Carlson Hotels en policy för att, under lämpliga omständigheter, stänga av användare av webbplatsen som gör upprepade intrång.

Fullständigt avtal
Förutom där det uttryckligen anges i ett särskilt meddelande eller friskrivningsklausul som lagts upp av Carlson Hotels eller för dess räkning på den här webbplatsen utgör dessa användningsvillkor och denna sekretesspolicy det fullständiga avtalet mellan dig och Carlson Hotels gällande användning av webbplatsen och innehållet.

Version 5.0/April 2015