SM 会员号:" />
主要内容

Groups & Meetings

立即预订

核对或变更已预订的房间:
登陆查看您账户中的所有预订
或查看或更改某项预订:
 
 
Business Meetings in Kitchener

Kitchener meeting rooms capacity chart

Room Size in m
Sq.
m.
Boardroom Theatre Classroom U-Shape Pods Reception
St. Agatha 3.7 x 6.4 23.4 12 NA NA NA NA NA
St. Jacobs 3.7 x 6.4 23.4 12 NA NA NA NA NA
Elmira 7.5 x 7.9 59 24 50 36 24 45 50
Heidelberg 7 x 8.5 60 24 50 36 24 45 50